Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru

Mae’ Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cynnal ymchwiliad, sef Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru.

 

Ar 24 Hydref 2019, cyhoeddodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru adroddiad yn dwyn y teitl, 'Cyfiawnder yng Nghymru dros Bobl Cymru' (pdf 6MB). Gwnaeth y Comisiwn argymhellion ar gyfer y Senedd yn benodol, gan gynnwys y dylai fod yn fwy rhagweithiol wrth graffu ar y modd y mae’r system gyfiawnder yn gweithio, ac wrth fonitro ac adolygu’r cynnydd a wneir ym maes diwygio’r system gyfiawnder.

Mae’r Pwyllgor yn bwriadu cynnal ei ymchwiliad mewn dwy ran, ac mae wedi cytuno ar y cylch gorchwyl a ganlyn:

 

Rhan 1 - Canfod y ffeithiau ac edrych tua’r dyfodol 

  • Nodi a mapio cyfrifoldebau a swyddogaethau presennol y Senedd a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chraffu ar faterion cyfiawnder.
  • Nodi ac adolygu’r trefniadau presennol ar gyfer ariannu materion cyfiawnder y mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdanynt eisoes.
  • Ystyried y modd y caiff swyddogaethau cyfiawnder presennol eu gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys polisïau Llywodraeth Cymru mewn meysydd datganoledig a’r modd y maent yn rhyngweithio â’r system gweinyddu cyfiawnder;
  •  Ystyried effaith y berthynas rhwng cymhwysedd y DU a Chymru ar faterion cyfiawnder penodol a nodi’r meysydd sy’n peri pryder;
  • Ystyried sut y gallai’r Senedd fod yn fwy rhagweithiol wrth graffu ar gyfiawnder, gan gynnwys sut y gallai cyrff cyfiawnder ymgysylltu â’r Senedd. 

 

Rhan 2 - Dadansoddi sut y gallai'r system gyfiawnder weithredu'n fwy effeithiol yng Nghymru

  • Gan ddefnyddio canlyniadau Rhan 1, archwilio unrhyw feysydd sy’n peri pryder o ran y cydbwysedd rhwng pwerau cyfiawnder ac, yn unol â hynny, a ellid defnyddio dulliau mwy cydlynol a chydgysylltiedig o ddatblygu polisi cyfiawnder; 
  • Ystyried goblygiadau a chanlyniadau unrhyw gynnig posibl i ddatganoli cyfiawnder a pha mor ymarferol fyddai gwneud hynny;
  • Dysgu oddi wrth y modd y mae’r DU a deddfwrfeydd eraill yn craffu ar gyfiawnder. 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/03/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu