Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod y Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-600 Deiseb i achub y gwasanaeth meddygon teulu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.2

P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts Mewn Mannau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-541 Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd:

 

·         i ysgrifennu at Y Prif Weinidog, yn unol â chais y deisebwyr, yn gofyn iddo gynnal asesiad annibynnol o’r adnoddau sydd eu hangen ar y Mentrau Iaith i’w gweithredu i’w llawn botensial; ac

·         i aros am ymateb y Prif Weinidog cyn ystyried a ddylid gwahodd y deisebwyr i fynychu cyfarfod y Pwyllgor i egluro eu pryderon.

 

3.2

P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebwyr.

 

3.3

P-04-511 Cefnogi’r safonau cyfranogaeth plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

·         ofyn am farn Plant yng Nghymru ar beth maent yn bwriadu ei wneud i ddatblygu’r gwaith yn y maes hwn o dan y Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd; a

·         gofyn i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi pa gamau gweithredu sydd wedi’u cymryd o ran argymhellion o Adroddiad Terfynol yr Uned Gyfranogi.

 

3.4

P-04-529 Ombwdsmon Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ofyn i’r Gweinidog i ymateb i’r pwyntiau penodol a godwyd gan y prif ddeisebydd; ac unwaith y bydd wedi dod i law
  • trefnu sesiwn dystiolaeth lafar gyda’r deisebwyr, ynghyd â deisebwyr P-04-480 (Safonau Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat), i gael gwell dealltwriaeth o’u pryderon. 

 

 

3.5

P-04-573 Galwad ar Lywodraeth Cymru i Ymchwilio i’r System Lesddaliadau Preswyl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i’r Gweinidog ymateb i sylwadau’r deisebwyr, yn arbennig ynghylch effaith bosibl ar niferoedd llai o aelwydydd a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganlyniad adroddiad LEASE.

 

3.6

P-04-597 Diogelu dyfodol Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i drefnu sesiwn dystiolaeth lafar mewn lleoliad anffurfiol gyda’r Ddraig Ffynci, y Comisiynydd Plant, Plant yng Nghymru a chynrychiolydd o Gomisiwn y Cynulliad i geisio gweld a ellir canfod ffordd i ddarparu llwyfan cynrychioliadol cenedlaethol parhaus ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.

 

 

3.7

P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd; a

·         gofyn am wybodaeth bellach gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar oblygiadau’r trefniadau cyllideb newydd.

 

3.8

P-04-507 Mesur iawnderau yng Nghymru ar gyfer menywod a merched: ymlynu wrth y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Gwahaniaethu o bob math yn Erbyn Menywod (CEDAW)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau’r ddeiseb o ystyried yr anallu i ddatblygu’r ddeiseb gyda’r prif ddeisebydd.

 

3.9

P-04-397 Cyflog Byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd; a

·         ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am sicrwydd y bydd y mater yn cael ei drafod yng nghyfarfod Cyngor Partneriaeth y Gweithlu ym mis Rhagfyr.

 

3.10

P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon sylwadau pellach a gwahoddiad y deisebydd ymlaen at y Gweinidog a’i swyddogion a gofyn am gael gwybod y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau.

 

3.11

P-04-533 Cynllunio Amgylcheddol ar gyfer Safleoedd Tyrbinau Gwynt ar Raddfa Fach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol newydd am ei farn am sylwadau’r deisebydd.

 

3.12

P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebwyr.

 

3.13

P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am farn y Gweinidog am sylwadau’r deisebwyr; 

·         ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gan roi sylw i’r ddeiseb; ac

·         anelu at gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad fel y gellir trafod y mater yn y Cyfarfod Llawn yn unol â chais y deisebwyr. 

 

3.14

P-04-458 Cadwch Addysg Bellach yn y Sector Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd.

 

3.15

P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog am ei farn am y sefyllfa bresennol; ac yna

·         aros am ganlyniadau’r adolygiad am y sefyllfa ym mis Ebrill 2015.

 

3.16

P-04-518 Ciniawau ysgol am ddim yn gyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am farn bellach gan y Gweinidog yn sgil sylwadau’r deisebydd; a

·         gwneud penderfyniad ynghylch cau’r ddeiseb.   

 

3.17

P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd.

 

3.18

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at arweinydd Cyngor Caerffili am ymateb; a
  • thynnu sylwadau’r deisebydd i sylw'r Gweinidog.

 

 

3.19

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd.

 

3.20

P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-X ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i’r Bwrdd Iechyd ymateb i’r pwyntiau a wnaed ar ran y deisebwyr.

 

3.21

P-04-552 Diogelu Plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am sylwadau pellach gan y deisebydd. 

 

3.23

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am ymateb pellach y Gweinidog. 

 

3.24

P-04-535 Achubwch ein Gorsafoedd Tân

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         ofyn am sylwadau pellach gan y deisebwyr; a

·         gofyn am ymateb am ohebiaeth y Pwyllgor sydd heb ei hateb.

 

3.25

P-04-554 Polisi swyddogol gan Lywodraeth Cymru sy’n gwahardd sefydliadau hyfforddi nad ydynt yn dryloyw rhag gweithio mewn cyrff cyhoeddus.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau’r ddeiseb. 

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod

Cofnodion:

The motion was agreed.

3.22

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i’r Gweinidog a’r Bwrdd Iechyd ystyried ac ymateb i farn y deisebwyr a nodwyd yn eu sylwadau, yn enwedig mewn perthynas â’r adroddiad a gynigiwyd gan yr Athro Marcus Longley. 

 

 

5.

Gweithdrefnau’r Pwyllgor ar gyfer Trafod Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor weithdrefnau ar gyfer ystyried deisebau.