Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

13.30 - 14.30

2.

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - Trydydd Adroddiad Blynyddol

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

 

LJC(6)-11-21 – Briff

LJC(6)-11-21 – Papur 1 - Trydydd Adroddiad Blynyddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

 

14.30 - 14.35

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(6)065 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft

LJC(6)-11-21 – Papur 2a – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

14.35 - 14.45

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cyfarfod Rhynglywodraethol

LJC(6)-11-21 – Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 28 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 4 – Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, 28 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 15 Hydref 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog.

 

4.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Etholiadau a Chofrestru

LJC(6)-11-21 – Papur 6 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 15 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

4.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol) (Diwygio rhif 2) 2021

LJC(6)-11-21 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 15 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

4.4

Gohebiaeth gan Bwyllgor y Llywydd: Bil Etholiadau

LJC(6)-11-21 - Papur 8 - Llythyr gan Bwyllgor y Llywydd i’r Gweinidog Gwladol dros Godi’r Gwastad a Chydraddoldeb, 18 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Bwyllgor y Llywydd.

 

4.5

Gohebiaeth gan y Bwrdd Taliadau: Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

LJC(6)-11-21 - Papur 9 - Llythyr gan y Bwrdd Taliadau i’r Llywydd, 19 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Bwrdd Taliadau.

 

4.6

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 20 Medi 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 10 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 22 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 11 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 8 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

4.7

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bil yr Amgylchedd

LJC(6)-11-21 - Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i’r Gweinidog Materion Gwledig, y Gogledd a’r Trefnydd, 25 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

4.8

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: SL(6)067 Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-11-21 - Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 26 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ac y byddai'n ystyried Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 yn ei gyfarfod nesaf.

 

4.9

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Gwahoddiad i roi tystiolaeth

LJC(6)-11-21 – Papur 14 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 28 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 15 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 22 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, ac y byddai'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2021 mewn perthynas â rhaglen Codau Cyfraith Cymru.

 

4.10

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 24  Llythyr gan y Prif Weinidog, 29 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog, ac y byddai'n ystyried Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2021 yn ei gyfarfod nesaf.

 

14.45

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

14.45 - 15.00

6.

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Nododd y Pwyllgor fod dadl yn y Cyfarfod Llawn ar Drydydd Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn debygol o ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

15.00 - 15.10

7.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru:

LJC(6)-11-21 – Papur 16 - Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a chymeradwyodd y Pwyllgor fersiwn ddiwygiedig o'r Cytundeb Rhyng-sefydliadol at ddibenion y Chweched Senedd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am gymeradwyaeth ffurfiol i'r Cytundeb.

 

15.10 - 15.20

8.

Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

LJC(6)-11-21 – Papur 17 – Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

      Y DU / Swistir ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol;

      Cynnig gwelliant i Gonfensiwn 1968 ar Draffig Ffyrdd;

      Y DU / Albania ar drosglwyddo personau sydd wedi'u dedfrydu;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 

15.20 - 15.30

9.

Adroddiad Monitro

LJC(6)-11-21 – Papur 18 - Adroddiad Monitro drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu ac i dynnu sylw'r Pwyllgorau perthnasol at adroddiadau blynyddol Tribiwnlysoedd Cymru.

 

15.30 - 15.40

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Amgylchedd

LJC(6)-11-21- Papur 19 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Amgylchedd

LJC(6)-11-21- Papur 20 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Hydref 2021 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. Nododd y Pwyllgor hefyd y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, a bwriad y Gweinidog i gyflwyno cynnig i'w drafod ar 2 Tachwedd 2021.

 

11.

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal

LJC(6)-11-21 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 22 – Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 20 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a chytunodd ar y materion i’w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 

12.

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

LJC(6)-11-21 – Papur 23 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc Addysg, 29 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Nododd y Pwyllgor hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 ar 29 Hydref 2021.