Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 (y Bil) yn Tŷ'r Arglwyddi ar 18 Mai 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw gwneud darpariaeth ar gyfer cynlluniau gwella sgiliau lleol; gwneud darpariaeth ar gyfer addysg bellach; gwneud darpariaeth ar gyfer swyddogaethau’r Sefydliad Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol ac yn gysylltiedig â chymwysterau addysg dechnegol; gwneud darpariaeth ar gyfer cyllid a ffioedd myfyrwyr; gwneud darpariaeth ar gyfer ariannu rhai darparwyr addysg neu hyfforddiant ôl-16 penodol; a dibenion cysylltiedig.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 88.9KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 9 Gorffennaf 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 21 Hydref 2021. (PDF 45.9KB)

 

Ar 19 Hydref 2021, cytunodd (PDF 44.5KB) y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiad ar gyfer cyflwyno adroddiad i 11 Tachwedd 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2021

Dogfennau