Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon. Roedd Jennie Rathbone AS a Sioned Williams AS yn bresennol o’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer eitem 2.

13.30 - 14.30

2.

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Cyfiawnder yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder yn Llywodraeth y DU.

14.40 - 14.45

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

3.1

SL(6)286 – Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

3.2

SL(6)290 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am eglurhad pellach.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.3

SL(6)291 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

14.45 - 14.50

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

4.1

SL(6)280 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

4.2

SL(6)282 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

14.50 - 14.55

5.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

5.1

SICM(6)2 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Llywodraeth Cymru a chytunodd i ystyried adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

14.55 - 15.00

6.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

6.1

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2022 (“Rheoliadau 2022”).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan y Prif Weinidog.

6.2

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cyfarfod Cyngor y Gweinidogion Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

6.3

Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

15.00 – 15.05

7.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nid oedd dim papurau i’w nodi yn y cyfarfod hwn.

15.05

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 9, 10, 11 ac 13.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

15.05

9.

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan yr Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.

15.15 – 15.25

10.

Y flaenragalen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith.

15.25 – 15.35

11.

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

17.05 - 18.05

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

18.05 - 18.15

13.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan y Cwnsler Cyffredinol, a chytunodd i ysgrifennu ato i ofyn am ragor o wybodaeth.