Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-11.00

2.

Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020: Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

CLA(5)-25-20 - Papur briffio

CLA(5)-25-20 – Papur 1 – Gorchymyn

CLA(5)-25-20 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 3 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 15 Gorffennaf 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 4 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 10 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 5 – Datganiad ysgrifenedig, 15 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020.

 

11.00-11.10

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)600 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 21 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 10 – Datganiad ysgrifenedig, 20 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i godi pwyntiau pellach ynghylch gwneud deddfwriaeth gysylltiedig â Covid-19 a’i hygyrchedd.

 

3.2

SL(5)603 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 13 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 15 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunwyd i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.3

SL(5)604 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôlraddedig) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Awst 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)599 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 21 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 22 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 23 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 21 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig, 21 Awst 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)602 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 27 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 29 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Awst 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(5)601 – Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 33 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 24 Awst 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

11.10-11.15

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)595 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 34 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 35 – Ymateb Llywodraeth Cymru

CLA(5)-25-20 – Papur 35a – Llythyr gan y Prif Weinidog, 10 September 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth a llythyr y Prif Weinidog mewn perthynas â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020.

 

4.2

SL(5)596 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 36 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 37 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth i'w adroddiad ar Reoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor lythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd mewn perthynas â'r Rheoliadau, a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod.

 

11.15-11.20

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)166 - Rheoliadau Gwahardd Cyfyngiadau Meintiol (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-25-20 – Papur 39 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

11.20-11.25

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE)

CLA(5)-25-20 – Papur 40 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 27 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, a nodwyd iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

6.2

Llythyr gan y Prif Weinidog: Gwneud i Gyfiawnder Weithio yng Nghymru

CLA(5)-25-20 – Papur 41 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 28 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog. Nododd y Pwyllgor y byddai'r Prif Weinidog a'r Cwnsler Cyffredinol yn dod i sesiwn dystiolaeth ar ymchwiliad y Pwyllgor i faes Gwneud i Gyfiawnder Weithio yng Nghymru ar 12 Hydref 2020.

 

6.3

Llythyr gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Gwneud i Gyfiawnder Weithio yng Nghymru

CLA(5)-25-20 – Papur 42 – Llythyr gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 7 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

 

6.4

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

CLA(5)-25-20 – Papur 43 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a'r ymateb i'w adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd.

 

6.5

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cytundeb Rhyng-sefydliadol - Cyfarfodydd Gweinidogol Adolygiad Cysylltiadau Rhynglywodraethol

CLA(5)-25-20 – Papur 44 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

6.6

Llythyr gan y Prif Weinidog: Llawlyfr Deddfwriaeth ar Is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-25-20 – Papur 45 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Medi 2020

 

Llawlyfr Deddfwriaeth ar Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

6.7

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cymhwysedd ar gyfer treth tir gwag yng Nghymru

CLA(5)-25-20 – Papur 46 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 8 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

6.8

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-25-20 – Papur 47 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 10 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

6.9

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gorchymyn adran 109

CLA(5)-25-20 – Papur 48 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 10 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

11.25

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

11.25-11.40

8.

Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunwyd i drafod adroddiadau drafft ar y Gorchymyn mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

 

11.40-11.55

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd: Trafod y materion allweddol

CLA(5)-25-20 – Papur 49 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-16-20 – Papur 50 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 31 Gorffennaf 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 51 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 3 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 52 – Nodyn cyngor cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd, a chytunwyd i drafod adroddiad drafft yn ei gyfarfod nesaf.

 

11.55-12.10

10.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y materion allweddol a’r ohebiaeth â’r Gweinidog

CLA(5)-25-20 – Papur 53 – Llythyr gan y Llywydd, 4 Mawrth 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 54 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 11 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 55 – Llythyr gan Cytun at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 56 – Nodyn cyngor cyfreithiol

 

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), yn ychwanegol at yr ohebiaeth a gafwyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

12.10-12.30

11.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-20 – Papur 57 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Newid yng Nghyfansoddiad Cymru, a chytunwyd i'w drafod eto yn dilyn y sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol ar 21 Medi mewn perthynas â chynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y farchnad fewnol.