Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn cynnig diwygio Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 cyn iddo ddod i rym, i ddarparu rhagor o ddiogelwch i bobl sy’n rhentu eu cartrefi yng Nghymru, yn enwedig y rhai sy’n byw yn y sector rhentu preifat.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB) cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 10 Chwefror 2020

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (PDF, 161KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 10 Chwefror 2020 (PDF, 66KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 11 Chwefror 2020 (PDF, 56KB)

 

Amserlen diwygiedig ar gyfer trafod y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): 14 Gorffennaf 2020 (PDF 61KB)

 

Datganiad o Fwriad Polisi (PDF, 403KB)

 

Geirfa Ddwyieithog (PDF, 74KB)

 

Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch cymhwysedd deddfwriaethol (PDF, 108 KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 12 Mawrth 2020.

 

Arolwg

Yn ychwanegol at yr ymgynghoriad, cynhaliodd y Pwyllgor arolwg ar y Bil wedi’i anelu at landlordiaid.

 

Grwpiau ffocws

Fel rhan o waith craffu'r Pwyllgor ar y Bil, cynhaliwyd grwpiau ffocws rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2020 i gael safbwyntiau tenantiaid a landlordiaid ledled Cymru.

Nodyn cryno o’r broses ymgysylltu

Dadansoddiad o’r adroddiad

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

12 Chwefror 2020

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

Preifat

27 Chwefror 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch y cyfarfod

 

 

 

 

4 Mawrth 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch y cyfarfod

12 Mawrth 2020

20 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Darllenwch y trawsgrifiad

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch y cyfarfod

Gwyliwch y cyfarfod

 

Ar 14 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Pwyllgor Busnes amserlen ddiwygiedig ar gyfer y gwaith o graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). Mae’n rhaid i’r Pwyllgor yn awr gyflwyno adroddiad ar ei waith o graffu ar y Bil erbyn 2 Hydref 2020. Cynhaliodd y Pwyllgor ei sesiwn dystiolaeth olaf ar 20 Gorffennaf, a gellir ei gwylio ar SeneddTV.

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

14 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Gosododd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ei adroddiad ar y Bil ar 1 Hydref 2020.

 

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Bil ar 2 Hydref 2020.

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Hydref 2020.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil title yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Hydref 2020.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 14 Hydref 2020. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Bydd ystyriaeth Cyfnod 2 yn digwydd mewn cyfarfod Pwyllgor ar 27 Tachwedd 2020. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Ebost: SeneddCymunedau@Senedd.Cymru

 

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/02/2020

Dogfennau

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu