Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-22-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)426 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2019

2.2

SL(5)428 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)425 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-22-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-19 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

3.2

SL(5)427 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

14.40-14.45

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

4.1

SL(5)430 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-22-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

14.45-14.50

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)136 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 12 – Datganiad

CLA(5)-22-19 – Papur 13 - Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

14.50-14.55

6.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

6.1

SICM(5)23 - Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 14 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-22-19 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-22-19 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-22-19 – Papur 17 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 26 Mehefin 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-22-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r penderfyniad i beidio â chyflwyno cynnig i'w drafod.

 

14.55-15.00

7.

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol - Cysylltiadau Rhynglywodraethol a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-22-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 3 Gorffennaf 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 21 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-22-19 – Papur 22 – Datganiad gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington, Canghellor Dugiaeth Lancaster a Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet

CLA(5)-22-19 – Papur 23 – Cytundeb ar weithio ar y cyd

CLA(5)-22-19 – Papur 24 – Y Diweddaraf ar Gynhyrchion Fframwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

15.00-15.05

8.

Papur(au) i'w nodi

8.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Diogelu Data, Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 25 – Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol, 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

8.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-22-19 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd.

 

8.3

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)

CLA(5)-22-19 – Papur 27 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 28 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

8.4

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rhwymedigaethau rhyngwladol sy'n rhwymo'r DU

CLA(5)-22-19 – Papur 28 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd.

 

15.05

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

15.05-15.15

17.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) : Adroddiad drafft

CLA(5)-22-19 – Papur 29 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-22-19 – Papur 30 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), a chytunodd i ystyried drafft pellach yn y cyfarfod nesaf.

 

15.15-15.20

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri)

CLA(5)-22-19 – Papur 31 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri).

 

15.20-15.25

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

CLA(5)-22-19 – Papur 32  – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus).

 

15.25-15.40

13.

Blaenraglen waith

CLA(5)-22-19 - Papur 33 - Blaenraglen waith - cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd i ystyried rhagor o fanylion ar gyfer yr ymchwiliad yn ei gyfarfod nesaf.