Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil yw diddymu'r amddiffyniad y cosb resymol o dan y gyfraith gyffredin, fel na fydd yr amddiffyniad i ymosod ar blentyn neu ei guro bellach ar gael yng Nghymru i rieni nac i’r rheini sy'n gweithredu in loco parentis.

Ar hyn o bryd, mae'r amddiffyniad yn berthnasol i gyfraith trosedd a chyfraith sifil. O dan gyfraith trosedd, mae'n berthnasol o ran troseddau ymosod a churo yn y gyfraith gyffredin; ac o dan y gyfraith sifil, mae'n berthnasol o ran camwedd tresmasu yn erbyn y person.

Bwriad y Bil yw helpu i amddiffyn hawliau plant gan wahardd defnyddio cosb gorfforol, drwy ddileu'r amddiffyniad hwn. Bwriad effaith y Bil, ynghyd ag ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chefnogi rhieni, yw lleihau ymhellach ar yr arfer o gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru ac ar y graddau y caiff yr arfer ei oddef.

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi tudalen we ar gyfer y Bil sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a manylion am yr asesiadau effaith a gynhaliwyd.

Cyfnod Presennol

Daeth Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 20 Mawrth 2020.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 25 Mawrth 2019

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 58KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

Datganiad y Llywydd: 25 Mawrth 2019 (PDF 58KB)

Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 32KB)

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes (14 Mawrth) - amserlen arfaethedig (PDF 97KB)

 

Amserlen Ddiwygiedig (PDF 42KB)

Cyrnodeb o Fil (PDF 799KB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF 87KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 2 Awst 2019.

 

Ymateb Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg -  13 Medi 2019

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus

 

Yn ogystal â dadansoddiad y Pwyllgor ei hun o’r ymatebion i’r ymgynghoriad, comisiynwyd y Swyddfa Ystadegau Gwladol i gynnal dadansoddiad gwyddor data annibynnol o’r ymatebion, i nodi’r prif faterion a godwyd gan ymatebwyr.

 

Llythyrau wedi’u hysgrifennu â llaw (Saesneg yn unig)

 

Dyddiadau'r Pwyllgor

 

Rhestr o'r dystiolaeth lafar (fersiwn 1) (PDF 31KB)

Rhestr o’r dystiolaeth lafar (fersiwn 2) (PDF 47KB)

 

Bu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

28 Mawrth 2019

Ystyried y Dull o Graffu ar Gyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

02 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

02 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 02 Mai

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn

Byddwch yn Rhesymol Cymru (Saesneg yn unig)

Sally Gobbett, ymgyrchydd sy’n rhiant (Saesneg yn unig)

Rhwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru (Saesneg yn unig)

Dirprwy Weinidog

08 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

08 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 08 Mai

16 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

16 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 16 Mai

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn

Uned Gyswllt yr Heddlu (Saesneg yn unig)

BASW Cymru (Saesneg yn unig)

22 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

22 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 22 Mai

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Saesneg yn unig)

06 Mehefin 2019

Digwyddiad i randdeiliaid

(Preifat)

(Preifat)

06 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

6 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 06 Mehefin

12 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

12 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 12 Mehefin

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn

Dirprwy Weinidog

 

Gohebiaeth Cyfnod 1

 

Llywodraeth Cymru

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (5 Ebrill 2019) – gofyn am eglurhad ynghylch cwestiwn penodol cyn y sesiwn dystiolaeth lafar (PDF 175KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (25 Ebrill 2019) – ymateb i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth cyn y sesiwn ar 2 Mai (PDF 915KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Mai (31 Mai 2019) (PDF 298KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (5 Ebrill 2019) – rhagor o wybodaeth mewn perthynas â data gwasanaethau cymdeithasol (PDF 189KB)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – i wneud cais i CAFCASS Cymru am wybodaeth (20 Mai 2019) (PDF 109KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb CAFCASS Cymru (4 Mehefin 2019) (PDF 351KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Adroddiad ymchwil ar ymwybyddiaeth y cyhoedd a barn am Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (5 Mehefin 2019) (PDF 913KB)

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 12 Mehefin (1 Gorffennaf) (PDF 564KB)

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Ymwybyddiaeth plant (12 Gorffennaf) (PDF 327KB)

 

Plant a Phobl Ifanc

 

Llythyr gan Senedd Ieuenctid Cymru (01 Mai 2019)

 

Gwybodaeth gan Lleisiau Bach Little Voices (Saesneg yn unig) (PDF 401KB)

 

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – Ymwybyddiaeth plant (Saesneg yn unig) (11 Gorffennaf) (PDF 546KB)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 2MB)

 

Amserlen

 

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes – cais am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adroddiad Cyfnod 1 (16 May 2019) (PDF 78KB)

 

Amserlen Ddiwygiedig (PDF 42KB)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig wedi'i thargedu – ymatebion a ddaeth i law

 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (Saesneg yn unig) (PDF 277KB)

Family First New Zealand (Saesneg yn unig) (PDF 7MB)

Comisiynydd Plant Seland Newydd (Saesneg yn unig) (PDF 156KB)

Cyngor Dedfrydu Cymru a Lloegr (Saesneg yn unig) (PDF 417KB)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig wedi’i thargedu – ymatebion na ddaeth i law

 

Cymdeithas yr Ynadon

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Undebau addysgu

Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (Saesneg yn unig)

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

03 Mehefin 2019

Sesiynau Tystiolaeth

6 Mehefin Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 12 Mehefin

 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 18 Mehefin 2019 (PDF 270KB)

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil ar 2 Awst 2019.

Ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 13 Medi 2019 (PDF, 354KB)

 

Bu’r Y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

09 Mai 2019

Sesiynau Tystiolaeth

09 Mai Trawsgrifiad

Gweld Cyfarfod 09 Mai

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar y Bil ar 2 Awst 2019.

 

Ymateb Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid -  13 Medi 2019 (PDF, 670KB)

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Medi 2019.

Gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 - 23 Hydref

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn.

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil ar 17 Medi 2019.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 18 Medi 2019.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 ar ddydd Iau 24 Hydref 2019.

 

Y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 oedd: adrannau 1 i 3; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 7 Hydref 2019 (PDF 73KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 7 Hydref 2019 (PDF 110KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 16 Hydref 2019 (PDF 64KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 17 Hydref 2019 (PDF 89KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 18 Hydref 2019 (PDF 99KB)

Grwpio Gwelliannau – 18 Hydref 2019 (PDF 66KB)

 

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 64KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen)

 

Newidiadau yng Nghyfnod 2 – Blog y Gwasanaeth Ymchwil 5 Rhagfyr 2019

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 2MB)

 

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am y Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 - 27 Ionawr 2020 (PDF, 158KB)

 

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 25 Hydref 2019. Gellir cyflwyno gwelliannau yn awr i’r Bil fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2.

Cynhelir ystyriaeth Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Ionawr 2020 pan drafodir y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2). Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

Y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3 bydd: adrannau 1 i 6; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 7 Ionawr 2020 (PDF 80KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 13 Ionawr 2020 (PDF 59KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 15 Ionawr 2020 (PDF 77.7KB)

Grwpio Gwelliannau – 16 Ionawr 2020 (PDF 65KB)

 

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 63KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 58KB)

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – diweddariad am welliannau Cyfnod 3

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Grŵp Gweithredu Strategol – diweddariad am welliannau Cyfnod 3

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cael gafael ar ddata dibynadwy am wasanaethau cymdeithasol fel y nodir yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)      

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gosod y Memorandwm Esboniadol wedi'i ddiweddaru

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Ionawr 2020

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 28 Ionawr 2020

 

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), fel y'i pasiwyd (PDF, 64KB)

Datganiad y Llwydd: Biliau â phynciau gwarchodedig (PDF, 258KB)

Ar ôl Cyfnod 4

Mae'r cyfnod o hysbysiad o bedair wythnos wedi dod i ben. Mae'r breinlythyrau ar gyfer y Bil wedi cael eu cyflwyno i Ei Mawrhydi y Frenhines ar gyfer Cydsyniad Brenhinol.

 

Ysgrifenodd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (PDF 250KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) (PDF 276KB) at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 55KB) ar 20 Mawrth 2020.

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Llinos Madeley
Rhif ffôn: 0300 200 6352

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA
Ebost:
SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/03/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu