Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Mae’r Bil Masnach yn rhan o fframwaith sy’n cael ei sefydlu er mwyn galluogi’r DU i wneud bargeinion masnach gyda Thrydydd Gwledydd sydd â bargeinion o’r fath gyda’r Undeb Ewropeaidd.

 

Cafodd y Bil ei osod gerbron Tŷr Cyffredin gan Lywodraeth y DU ar 7 Tachwedd 2017 a chwblhaodd y Cyfnod Pwyllgor yn Nhŷr Cyffredin ar 1 Chwefror 2018.

 

Ar 7 Rhagfyr 2017, gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn cysylltiad â’r Bil Masnach gerbron y Cynulliad. Cafodd gwelliannau a awgrymir i’r Bil eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar 18 Ionawr 2018.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad, Bil Masnach: cydsyniad deddfwriaethol a materion cysylltiedig eraill (PDF, 572KB) ar dydd Gwener 9 Mawrth 2018.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (PDF, 356KB) ar dydd Gwener 16 Mawrth.

 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

 

Gosodd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Rhif 2) ar 14 Chwefror 2019.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyflwyno adroddiad ar y Bil erbyn 11 Mawrth 2019.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad atodol: Y Bil masnach – yr ail adroddiad ar gydsyniad deddfwriaethol a materion cysylltiedig (PDF, 199KB) ddydd Gwener 8 Mawrth.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad (PDF 158KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach ddydd Llun 11 Mawrth 2019.

 

Pleidleisiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o blaid rhoi cydsyniad i'r Bil Masnach ar 12 Mawrth 2019

 

Yn dilyn gwelliant i’r Bil, trafodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 84KB) arall yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mai 2019.

 

O ganlyniad i hyn, pleidleisiodd y Cynulliad Cenedlaethol o blaid y Bil yn cael ei ystyried ymhellach gan Senedd y DU.

 

Methodd y Bil â chwblhau ei daith drwy Senedd y DU cyn y diddymiad. Mae hyn yn golygu na fydd y Bil yn symud ymlaen ymhellach.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2017

Dogfennau