Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Cafodd Steve George ei groesawu fel Clerc newydd y Pwyllgor a Kath Thomas fel aelod ychwanegol o'r tîm Clercio. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09.00 - 09.20)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-496 Ysgolion pob oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

2.2

P-04-497 Cynllun Tai Cenedlaethol i Raddedigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

 • ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn ar y ddeiseb; a
 • gofyn am eglurhad pellach gan y Deisebydd ar nodau'r ddeiseb.

 

2.3

P-04-498 Addysgu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

2.4

P-04-499 Rhoi Hwb i Gwricwlwm yr Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

2.5

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i ofyn am ei farn ar y ddeiseb; 

·         gofyn am eglurhad pellach gan y deisebydd ar nodau'r ddeiseb; a 

·         dosbarthu nodyn ar y cyngor cyfreithiol a roddwyd yn y cyfarfod Pwyllgor.

 

2.6

P-04-501 Gwneud canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn yn ofyniad statudol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

2.7

P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

2.8

P-04-503 Adfywio Tonpentre a Phentre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

(09.20 - 10.30)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i nodi ymateb y Gweinidog a gofyn iddi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor gydag amserlen ar gyfer ei ystyried ac unrhyw ddatblygiadau eraill ar y materion a godwyd yn sylwadau'r deisebydd.

3.2

P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at SWWITCH, gan anfon copi at Gyngor Sir Penfro i mewn yn gofyn iddo:

 

 • fonitro'r sefyllfa a rhoi gwybod i'r Pwyllgor am unrhyw ddatblygiadau yn agosach at y flwyddyn ariannol newydd; ac 
 • ystyried sut y gallai'r cynllun fodloni meini prawf y Cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn well.

 

 

3.3

P-04-406 Yn erbyn Safle yng Ngogledd Cymru yn y Cynllun Parthau Cadwraeth Morol

Dogfennau ategol:

3.4

P-04-411 Deiseb yn Erbyn Parthau Cadwraeth Morol yn Sir Benfro

Dogfennau ategol:

3.5

P-04-415 Cefnogaeth am Bennu Parthau Cadwraeth Morol Lefel Gwarchodaeth Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau P-04-406 a P-04-411 yn sgîl datganiad diweddar y Gweinidog; ond i gadw P-04-415 ar agor hyd nes bod yr Aelodau wedi cael cyfle i drafod yr ohebiaeth ddiweddar a ddarparwyd gan y deisebydd.

 

3.6

P-04-426 Cyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 40mya ar ffordd yr A487 ym Mlaen-porth, Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn sgîl ymateb cadarnhaol y Gweinidog i weithredu terfyn cyflymder o 40mya.

3.7

P-04-435 Gweithredu Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 2018 ar Sail Ddi-ddifidend

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod y Gweinidog wedi cytuno i gynnwys y deisebydd mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol.

3.8

P-04-486 Gweithredu nawr er mwyn achub siopau y Stryd Fawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 • gymryd tystiolaeth ar lafar ynghylch y ddeiseb;
 • gwneud cais am bapur briffio ymchwil ar y dull presennol a ddefnyddir mewn rhannau eraill o'r DU, yn arbennig yn yr Alban; 
 • ymweld â safle maes o law;
 • dosbarthu copi o adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Adfywio Canol Trefi i'r Aelodau; 
 • rhoi gwybod i'r Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach am y ddeiseb; ac 
 • ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn gofyn pryd y bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn rhoi dadansoddiad llawn o Gyfraddau Busnes.

 

3.9

P-04-343 Atal dinistrio amwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         wahodd y deisebwyr i siarad gyda'r Pwyllgor yn ei gyfarfod arfaethedig yng ngogledd Cymru ym mis Tachwedd; a 

·         dosbarthu nodyn ar y cyngor cyfreithiol a roddwyd yn y cyfarfod Pwyllgor.

 

3.10

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i'r Offeryn Statudol weithredu rheoliadau newydd y Gymuned Ewropeaidd a dychwelyd at y mater unwaith y bydd wedi'i gyflwyno.

 

3.11

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog.

3.12

P-04-439 Diogelu coed hynafol a choed treftadaeth Cymru ymhellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 • ystyried y mater ymhellach yn dilyn ymweliad y Pwyllgor â choetir ger Gregynog yn ystod ei raglen allgymorth yn yr hydref; ac
 • aros i'r Bil Cynllunio (Cymru) drafft gael ei gyhoeddi.

 

3.13

P-04-465 Achub llaeth Cymru, a seilwaith a swyddi’r diwydiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yng ngoleuni'r cwmni yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

3.14

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod y materion o dan sylw bellach, yn y bôn, yn fater gweithredol i'r cyngor lleol. 

3.15

P-04-440 Dywedwch ‘Na’ i werthu asedau Ysbyty Bronllys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i weld yr achos busnes ar y weledigaeth y mae'r Bwrdd Iechyd yn ei ffafrio, y mae'r Prif Weithredwr wedi cytuno i'w roi i'r Pwyllgor pan fydd ar gael.

3.16

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 • ofyn am farn y deisebydd ar ohebiaeth y Gweinidog; ac 
 • aros i weld canlyniadau'r ymgynghoriad ar yr adolygiad o'r fframwaith.

 

3.17

P-04-463 Lleihau Lefelau Halen mewn Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i roi cyfle arall i weld a yw'r deisebydd yn fodlon ag ymateb y Gweinidog.

3.18

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i wahodd y deisebwyr i siarad gyda'r Pwyllgor ynghyd â'r deisebwyr ar gyfer P-04-476 yn ei gyfarfod arfaethedig yng ngogledd Cymru ym mis Tachwedd.

3.19

P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-X ac Uned Man Anafiadau Ysbyty Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i wahodd y deisebwyr i siarad gyda'r Pwyllgor ynghyd â'r deisebwyr ar gyfer P-04-466 yn ei gyfarfod arfaethedig yng ngogledd Cymru ym mis Tachwedd.

 

3.20

P-04-492 Diagnosis o awtistiaeth ymysg plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn iddi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa, chwe mis ar ôl cyflwyno'r cynllun gweithredu.

3.21

P-04-419 Moratoriwm ar Ddatblygu Ffermydd Gwynt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

 • ofyn i'r deisebydd anfon copi o ymateb Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru i'w lythyr maes o law; a 
 • gofyn am ragor o wybodaeth gan y Gweinidog am y wybodaeth newydd a gyflwynwyd gan y deisebydd.

 

3.22

P-04-423 Cartref Nyrsio Brooklands

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i gael barn y deisebydd ar y sefyllfa ddiweddaraf fel yr amlinellwyd gan y Cyngor.

 

3.23

P-04-493 Moratoriwm ar Gynlluniau Datblygu Lleol mewn Rhanbarthau Dinesig posibl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan fod Llywodraeth Cymru wedi diystyru'r dull y mae'r deisebydd wedi'i awgrymu.

 

3.24

P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog ymateb i'r pwyntiau eraill a godwyd gan y deisebydd.

 

3.25

P-04-441 Gwaith i Gymru - Work for Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i gael barn y deisebydd a Colegau Cymru.

 

3.26

P-04-488 Yr hawl i benderfynu: diwedd ar astudiaeth orfodol o’r Gymraeg hyd at lefel TGAU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros hyd nes y bydd yr adolygiad o addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 wedi'i gyhoeddi.

 

3.27

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ymatebion gan Ymddiriedolaeth Castell Penfro a Chyngor Tref Penfro.

3.28

P-04-476 Ailstrwythuro Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         aros i gael barn y deisebwyr ar yr ohebiaeth gan y Gweinidog ac Amgueddfa Cymru; a

·         gofyn i Amgueddfa Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

3.29

P-04-397 Cyflog Byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am ragor o wybodaeth am gyflog byw, y gofynnwyd amdani, gan Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar gyflog byw.

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(10.30 - 10.45)

5.

P-03-262 Academi Heddwch Cymru / Wales Peace Institute: Adroddiad drafft

Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunwyd ar yr adroddiad drafft.