Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ymchwiliadau wedi'u gwblhau - Y Bumed Senedd

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystod y Bumed Sunedd (2016-2021) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Mawrth 2021

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mawrth 2021

Prosesau rhyddhau o’r ysbyty

Ionawr 2021

Sepsis

Ionawr 2021

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Ionawr 2020

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Ionawr 2020

Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal

Rhagfyr 2019

Hepatitis C

Tachwedd 2019

Deintyddiaeth yng Nghymru

Hydref 2019

Gwasanaethau endosgopi

Medi 2019

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc

Mai 2019

Atal Hunanladdiad

Chwefror 2019

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

Gorffennaf 2018

Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) – Craffu ar ôl Deddfu

Mehefin 2018

Seilwaith TGCh a Digidol ar draws y GIG yng Nghymru

Ebrill 2018

Ymchwiliad undydd i Restri Cyflawni Meddygol Cymru Gyfan

Mawrth 2018

Unigrwydd ac unigedd

Chwefror 2018

Ofal sylfaenol

Ionawr 2018

Recriwtio meddygol

Medi 2017

Strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia

Mawrth 2017

Barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016-17

Chwefror 2017

Ymchwiliad i gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Tachwedd 2016

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Hydref 2016

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016