Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc

Inquiry5

 

Ystyrir mai anweithgarwch corfforol yw’r pedwerydd prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth. Roedd Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif yn flaenorol bod cost anweithgarwch corfforol i Gymru yn £650 miliwn y flwyddyn. Gwyddem fod plant egnïol yn fwy tebygol o ddod yn oedolion egnïol ac roeddem hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw gweithgarwch corfforol i fynd i’r afael â gordewdra.

 

Yn y cyd-destun hwn, galwodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon am dystiolaeth ynghylch y canlynol:

 

  • Beth ydym yn ei wybod am lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith plant yng Nghymru? Pa mor gadarn yw’r data ar y mater hwn?
  • Gwahaniaethau mewn agweddau yn seiliedig ar ryw at gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yng Nghymru, a chyfleoedd ar ei gyfer.
  • Y graddau y mae polisïau Llywodraeth Cymru wedi’u hanelu at boblogaethau cyfan a/neu grwpiau penodol, a pha effaith y caiff y dull hwnnw ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd.
  • Rhwystrau i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith plant yng Nghymru, ac enghreifftiau o arfer da wrth sicrhau cynnydd mewn gweithgarwch corfforol, ac ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.
  • Canllawiau gweithgarwch corfforol a sut rydym yn meincnodi ffitrwydd corfforol ymysg plant.
  • Mesur, gwerthuso ac effeithiolrwydd rhaglenni Llywodraeth Cymru a chynlluniau wedi’u hanelu at hyrwyddo gweithgarwch corfforol plant.
  • Gwerth am arian gwariant Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ymarfer corff ymysg plant.
  • Rôl ysgolion, rhieni a chyfoedion wrth annog gweithgarwch corfforol, a rôl Chwaraeon Cymru, GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru o ran gwella lefelau gweithgarwch corfforol.

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Ray Williams

Ray Williams, Canolfan Codi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi ac Ynys Môn

8 Chwefror 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Women in Sport

Laura Matthews, Uwch Reolwr Gwybodaeth a Pholisi, Women and Sport

15 Mawrth 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Ciaran Humphreys, Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

15 Mawrth 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Estyn

Jackie Gapper, Dirprwy Cyfarwyddwr, Estyn

John Thomas, Arolygwyr Ei Mawrhydi

Anwen Griffiths, Arolygwyr Ei Mawrhydi

15 Mawrth 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5. Academyddion

Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

19 Ebrill 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6. Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu, Chwaraeon Cymru

19 Ebrill 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

7. Chwaraeon Anabledd Cymru

Fiona Reid, Prif Weithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

19 Ebrill 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

8. Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Cynghorydd Polisi

19 Ebrill 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

9. Chymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL)

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

25 Ebrill 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

10. Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

David Rosser, Pennaeth Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

John Pugsley, Pennaeth Cangen y Celfyddydau, y Dyniaethau a Lles, Llywodraeth Cymru

Nathan Cook, Pennaeth Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol, Llywodraeth Cymru

13 Mehefin 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau