Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Cyhoeddi'r adroddiad

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wrthi’n cynnal ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith yr achosion, a’r ffordd y mae’r clefyd wedi cael ei reoli, ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus perthnasol. Bydd hefyd yn ystyried yr effaith ar staff ac ar gleifion ac eraill sy'n derbyn gofal neu driniaeth yn y gymuned neu mewn lleoliadau clinigol. Bydd hefyd yn ystyried ymateb Cymru yng nghyd-destun ehangach y DU.

 

Mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ymchwiliad hwn. 

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Phrif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru

30 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

30 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd

Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr

Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

7 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Fforwm Gofal Cymru

Mary Wimbury, Prif Weithredwr – Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd – Fforwm Gofal Cymru

7 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.  Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a’r Coleg Nyrsio Brenhinol

Helen Whyley, Cyfarwyddwr - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Peter Saul, Cyd-gadeirydd - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

Dr Rob Morgan, Is-gadeirydd Polisi - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

14 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6.  Fferylliaeth Gymunedol Cymru a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Judy Thomas, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Contractor - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Elen Jones, Cyfarwyddwr - Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd - Bwrdd Fferylliaeth Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

14 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

7.  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

21 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

8.  Byrddau iechyd lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cyfarwyddwr Aur)

Mark Polin, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Simon Dean, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cyfarwyddwr Aur).

21 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

9.  Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid

Samia Saeed-Edmonds, Cyfarwyddwr y Rhaglen Gynllunio

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

4 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

10.  Coleg Brenhinol y Meddygon

Dr Olwen Williams, Is-lywydd - Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Derin Adebiyi, Uwch-gynghorydd Polisi ac Ymgyrchoedd (Cymru)

4 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

11.  Iechyd Cyhoeddus Cymru

Jan Williams OBE, Cadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19, Iechyd Cyhoeddus Cymru

12 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

12.  Awdurdodau lleol am y dull o olrhain cysylltiadau

Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion

Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Sir Ceredigion

Annwen Morgan, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn

12 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

13.  Cynrychiolwyr y Grŵp Cynghori Gwyddonol Annibynnol ar Argyfyngau (SAGE Annibynnol)

Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion

Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Sir Ceredigion

Annwen Morgan, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn

18 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

14.  Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Dai Davies, Swyddog Polisi Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Adam Morgan, Uwch Swyddog Negodi - Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Annwen Morgan, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn

26 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

15.  BMA Cymru a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon

Richard Johnson, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Cymru

Alice Jones, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Coleg Brenhinol y Llawafeddygon

Dr David Bailey, Cadeirydd Cyngor BMA Cymru

Dr Phil Banfield, Cadeirydd Pwyllgor yr Ymgynghorwyr, BMA Cymru

2 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

16.  Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth, Cadeirydd Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Lauren Harrhy, Dirprwy Gadeirydd Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Dr David Johnson, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddiaeth Gymunedol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

2 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

17.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Yr Athro Marcus Longley, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dr Sharon Hopkins, Prif Weithredwr Dros Dro - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Alan Lawrie, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Weithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Maria Battle, Cadeirydd -Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau -Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

10 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

18.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Charles Janczewski, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Len Richards, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Steve Curry, Prif Swyddog Gweithredu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Emma Woollett, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Tracy Myhill, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Dr Richard Evans, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweAndrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau -Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

10 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

19.  Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithaso

16 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

20.  Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd)

Fliss Bennee, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol

Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant

Dr Marion Lyons, Uwch-swyddog Meddygol

16 Medi 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

21.  Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i COVID-19 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

23 Medi 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

22.  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd CLlLC ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr – CLILC

Y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

23 Medi 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

23.  Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG – Llywodraeth Cymru

30 Medi 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

24.  Hafal, Mind Cymru a Platfform

Alun Thomas, Prif Weithredwr – Hafal

Ewan Hilton, Prif Weithredwr – Platfform

Sara Moseley, Cyfarwyddwr  - Mind Cymru

7 Hydref 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

25.  Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Chymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Jenny Nam, Cadeirydd yr Adran Seicoleg Cwnsela yng Nghymru -Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Clementine Maddock, Is-Gadeirydd – Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

7 Hydref 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

26.  Papyrus a Samariaid Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Papyrus yng Nghymru

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru - Samariaid Cymru

14 Hydref 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

27.  Academyddion

Yr Athro Ann John, Athro ym maes Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe, a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Dr Antonis Kousoulis, Cyfarwyddwr Cymru a Lloegr - Sefydliad Iechyd Meddwl

14 Hydref 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

28.  Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Bregus - Llywodraeth Cymru

Liz Davies, Uwch Swyddog Meddygol Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Bregus - Llywodraeth Cymru

4 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

29.  Cell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd) – Llywodraeth Cymru

Fliss Bennee, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol – Llywodraeth Cymru

Dr Brendan Collins, Cadeirydd, Is-grŵp Modelu Polisi; Aelod TAC, Pennaeth Economeg Iechyd – Llywodraeth Cymru

Craiger Solomons, Cadeirydd, Fforwm Modelu Cenedlaethol Cymru Gyfan; Aelod TAC, Prif ddadansoddwr, Cyfarwyddiaeth Iechyd Sylfaenol a Gofal Iechyd – Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

11 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

30.  Yr Athro Robert West a'r Athro Susan Michie

 

Yr Athro Robert West, Athro mewn Seicoleg Iechyd - Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Susan Michie, Athro Seicoleg Iechyd a Chyfarwyddwr y Ganolfan er Newid Ymddygiad – Coleg Prifysgol Llundain

18 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

31.  Yr Athro David Heymann a'r Athro Devi Sridhar

 

Yr Athro David Heymann, Athro Epidemioleg Clefydau Heintus - Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain a Phennaeth y Ganolfan ar Ddiogelwch Iechyd Byd-eang yn Chatham House, Llundain

Yr Athro Devi Sridhar, Athro a Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Byd-eang - Prifysgol Caeredin

18 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

32. Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

 

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

25 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

33. Cymdeithas Alzheimer Cymru, Age Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac Oxfam Cymru

 

Sue Phelps, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Alzheimer's yng Nghymru

Heather Ferguson, Pennaeth Polisi a Phrosiectau - Age Cymru

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru

2 Rhagfyr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd tv

34.  Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Claire Morgan, Cyfarwyddwr - Gofalwyr Cymru

Simon Hatch, Cyfarwyddwr - Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Llinos Roberts, Prif Swyddog - Gwasanaeth Cynnal Gofalwy

 

9 Rhagfyr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

35.  ADSS Cymru

Nicola Stubbins – Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych

Alwyn Jones – Dirprwy Lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

9 Rhagfyr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau