Prosesau rhyddhau o’r ysbyty

Cael tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad i'r broses ar gyfer rhyddhau o'r ysbyty.  Bydd yr ymchwiliad hwn yn canolbwyntio’n benodol ar oedi wrth drosglwyddo gofal, h.y. pan fo claf mewnol yn barod i symud i gam nesaf ei ofal yn cael ei atal rhag gwneud hynny am un neu ragor o resymau.

 

Cefndir

Mae 'oedi wrth drosglwyddo gofal' yn golygu bod claf mewnol sy'n barod i symud i gam nesaf ei ofal yn cael ei atal rhag gwneud hynny am un neu ragor o resymau.

 

Bydd yr ymchwiliad byr hwn yn gyfle i ddeall mwy am raddfa oedi wrth drosglwyddo gofal a’r pethau sy’n ei achosi, ble a phryd yn y broses y mae pwysau penodol, yr effaith ar gleifion, gofalwyr, teuluoedd a gwasanaethau, y prosesau a fabwysiadwyd er mwyn rheoli a sicrhau rhyddhau o'r ysbyty, ac enghreifftiau o arfer da.

 

Cylch gorchwyl

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw ystyried y canlynol:

  • Sut mae oedi wrth drosglwyddo gofal yn cael ei 'fesur' (o ran niferoedd ac effaith), yr hyn y mae'r data cenedlaethol yn ei ddangos ynghylch pam mae oedi wrth drosglwyddo gofal yn digwydd, prif achosion pwysau ledled Cymru ac yn ystod y flwyddyn, a’r rhesymau posibl dros amrywiadau.
  • Beth yw'r prosesau rhyddhau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, a pha mor effeithiol ydynt o ran cadw at y canllawiau SAFER ac enghreifftiau eraill o arfer da.
  • A oes seilwaith ac ymwybyddiaeth staff i sicrhau bod y prosesau hyn yn cael eu cyflawni'n effeithiol.
  • Profiadau cleifion, teuluoedd, gofalwyr a staff o’r prosesau rhyddhau.
  • Beth sy’n rhwystro, a beth sy’n galluogi, cyfathrebu a chydweithio effeithiol rhwng cyrff iechyd, cyrff gofal iechyd a chyrff y trydydd sector.
  • Nodi atebion a mentrau rheng flaen ymarferol sy'n gweithio, gan alluogi i gleifion gael eu rhyddhau o'r ysbyty yn effeithiol, yn briodol ac yn amserol, a sut y caiff y rhain eu cyflwyno a'u prif ffrydio.


Mae’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion i’r ymchwiliad wedi’i ymestyn am gyfnod amhenodol, nes y nodir yn wahanol. Byddwn yn parhau i gasglu ymatebion gan y rhai sy’n dymuno eu cyflwyno.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2020

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu