Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

(14.00 - 14.40)

2.

Sesiwn Dystiolaeth (Panel 1) P-06-1212 Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

 

Chris Cousens, RNLI a Chadeirydd Diogelwch Dŵr Cymru

 

Bleddyn Jones, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac

Aelod o Grŵp Llywio Diogelwch Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl fer

(14.50 - 15.20)

3.

Sesiwn Dystiolaeth (Panel 2) P-06-1212 Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

Nikki Kemmery, Cyfarwyddwr Iechyd a Diogelwch,

Dŵr Cymru

 

Paula Steer, Cyfarwyddwr Iechyd, Diogelwch a Llesiant a Gwasanaethau Ystadau, United Utilities

 

Dominic Robinson, Arweinydd Profiad Ymwelwyr, Severn Trent a Hafren Dyfrdwy

(15.20 - 15.45)

4.

Deisebau newydd

4.1

P-06-1220 Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd, Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod

Dogfennau ategol:

4.2

P-06-1222 Gwahardd barbeciws untro o'n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a thraethau yng Nghymru!

Dogfennau ategol:

4.3

P-06-1204 Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

Dogfennau ategol:

4.4

P-06-1225 Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru orfod cynnal a chyhoeddi arolygon bywyd gwyllt blynyddol cyn cwympo coetir

Dogfennau ategol:

4.5

P-06-1228 Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau haf 2021

Dogfennau ategol:

4.6

P-06-1229 Cynyddu'r cyllid ar gyfer Clinigau Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.7

P-06-1230 Dylid gosod diffibriliwr ym mhob ysgol yng Nghymru i'r cyhoedd gael mynediad ato

Dogfennau ategol:

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

5.1

P-05-937 Dylid stopio berwi cramenogion yn fyw (cimychiaid, crancod, cimychiaid afon, corgimychiaid ac ati) - Y wybodaeth ddiweddaraf yn sgil gwaith ymchwil newydd

Dogfennau ategol:

5.2

P-06-1200 Dylid gwneud rhwymo ceffylau yn anghyfreithlon

Dogfennau ategol:

5.3

P-05-1045 Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

Dogfennau ategol:

5.4

P-06-1178 Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.5

P-06-1205 Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

Dogfennau ategol:

6.

Papur i’w nodi - P-05-949 ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

Dogfennau ategol:

(15.45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 8 y cyfarfod.

(15.45 - 16.15)

8.

Trafod y dystiolaeth - P-06-1212 Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru