P-06-1178 Prydau ysgol am ddim i bob disgybl yng Nghymru

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Adam Johannes, ar ôl casglu cyfanswm o 980 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd y camau a ganlyn ar unwaith

 

- Diwygio’r meini prawf cymhwyster ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim fel bod unrhyw blentyn mewn unrhyw deulu sy’n cael y Credyd Cynhwysol neu gyfwerth yn gymwys.

 

- Ymestyn yn barhaol yr hawl i deuluoedd sy’n methu cael arian cyhoeddus gael prydau ysgol am ddim

 

- Cyflwyno prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol fabanod#

 

Fel y cam cyntaf tuag at ddarparu prydau ysgol maethlon am ddim i bob disgybl o oedran ysgol yng Nghymru.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gan bob disgybl o oedran ysgol yng Nghymru yr hawl i brydau ysgol maethlon am ddim.

 

Yn ôl y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant, nid yw dros hanner y plant sy’n byw islaw ffin tlodi y DU yng Nghymru (dros 70,000) yn gymwys ar hyn o bryd i gael prydau ysgol am ddim. Nid yw hyn yn dderbyniol.

 

Mae prydau ysgol am ddim yn helpu teuluoedd mewn trafferth, yn lleihau stigma ac anghydraddoldeb, ac yn gwella iechyd a llesiant plant.

 

Rydym yn credu y byddai buddion prydau ysgol am ddim i bob plentyn o oedran ysgol yng Nghymru yn cynnwys

 

- Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb

- Helpu cyllidebau a bywyd cartref teuluoedd

- Rhoi hwb i ddysgu a chyrhaeddiad addysgol

- Helpu disgyblion i ganolbwyntio’n well drwy gydol y dydd

- Creu cyfeillgarwch yn y neuadd fwyd drwy rannu’r profiad o fwyta pryd

- Gwella anghydraddoldebau iechyd ymysg plant

- Lleihau gordewdra

- Cynyddu’r niferoedd sy’n manteisio ar brydau ysgol am ddim drwy leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd.

 

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 10/01/2022 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Llongyfarchodd y Pwyllgor y deisebydd yn gynnes ar ganlyniad llwyddiannus, gan fod Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Phlaid Cymru wedi ymrwymo i ddarparu prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd. Galwad gyffredinol y deisebydd yw i bob disgybl ysgol gael prydau ysgol am ddim, ond mae hwn yn gam sylweddol tuag at gyflawni’r uchelgais hwnnw.

Cytunwyd mewn ymateb i gwestiynau pellach gan y deisebydd y byddai atebion sydd wedi’u gwneud yn hysbys yn cael eu casglu a’u hanfon at y deisebydd.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ddiolch i’r deisebydd a chau’r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 14/09/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Canol Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/09/2021