Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AS ac roedd Heledd Fychan AS yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(09.30-10.45)

2.

Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Paul Bevan - Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru

Yr Athro Liana Cipcigan - y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd

Olly Craughan, Pennaeth Cynaliadwyedd y DU - Grŵp DPD

David Wong, Uwch Reolwr Arloesedd a Thechnoleg - Grŵp Cerbydau Trydan Cymdeithas y Cynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru, y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan ym Mhrifysgol Caerdydd, Grŵp DPD, a Grŵp Cerbydau Trydan y Gymdeithas y Gwneuthurwyr a Masnachwyr Moduron.

 

 

 

(10.55-11.55)

3.

Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 2

Y Cynghorydd Andrew Morgan – Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu - Trafnidiaeth Cymru

Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon a Planning Aid England – y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Morgan.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Trafnidiaeth Cymru, a'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

 

 

(12.05-13.05)

4.

Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 3

Malcolm Bebbington, Pennaeth Strategaeth Systemau'r Dyfodol - SP Energy Networks

Benjamin Godfrey, Cyfarwyddwr Gweithredwr System Ddosbarthu - National Grid

Dr Neil Lewis, Rheolwr - Ynni Sir Gâr, a hefyd yn cynrychioli TrydaNi; Charge Place Wales Ltd, a Chlwb Ceir y Sector Ynni Cymunedol 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr SP Energy Networks, y Grid Cenedlaethol, ac Ynni Sir Gaerfyrddin, TrydaNi, Charge Place Wales Ltd, Clwb Ceir y Sector Ynni Cymunedol.

 

(13.05)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus mewn perthynas â phenodiadau cyhoeddus (eitem 5.9 ar yr agenda).

 

5.1

Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.2

Systemau gorlif storm yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

5.4

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

5.5

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - gohebiaeth rhwng y Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

5.6

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.7

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

5.8

Addasu hinsawdd a chyllidebau carbon

Dogfennau ategol:

5.9

Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

5.10

Blaenoriaethu busnes pwyllgorau

Dogfennau ategol:

5.11

Sesiynau craffu gyda Gweinidogion

Dogfennau ategol:

5.12

Rheoliadau Iechyd Planhigion a’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

5.13

Fframwaith Cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

Dogfennau ategol:

5.14

Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol

Dogfennau ategol:

(13.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Gwefru cerbydau trydan - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, a 4.

 

8.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU a chytunwyd arno.