Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie James AC, y Gweinidog Newid Hinsawdd. Cafodd y Bil ei gyfeirio at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith ar gyfer trafodion Cyfnod 2, ar ôl i'r Senedd gytuno ar yr egwyddorion cyffredinol.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig:

>>>> 

>>>Ei gwneud yn drosedd i berson gyflenwi neu gynnig gyflenwi (gan gynnwys yn rhad ac am ddim) i ddefnyddiwr yng Nghymru y cynhyrchion plastig untro diangen canlynol, cynhyrchion sydd yn aml yn cael eu sbwriela:

>*>*>*

***platiau

***cytleri

***troellwyr diodydd

***gwellt yfed (gan gynnwys gwellt sydd ynghlwm)

***cwpanau wedi'u gwneud o bolystyren

***cynwysyddion bwyd tecawê wedi'u gwneud o bolystyren

***caeadau cwpanau a chynwysyddion bwyd tecawê wedi'u gwneud o bolystyren

***ffyn cotwm plastig

***ffyn balwnau

***cynhyrchion ocso-ddiraddiadwy

***bagiau siopa plastig untro

<*<*<*

<<< 

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil (PDF 221 KB) yn y Memorandwm Esboniadol (PDF 1.6MB) cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStagePost4

 

Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Senedd ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru

 

¬¬¬Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 216KB) a’r Cwnsler Cyffredinol (PDF 423KB) at y Llywydd i’w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) i’r Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

zzz

¬¬¬Cyfnod 4 (6 Rhagfyr 2022)

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Rhagfyr 2022.

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (PDF 219KB), fel y'i pasiwyd

 

Datganiad y Llywydd yn unol ag adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (PDF 134KB)

zzz

¬¬¬Cyfnod 3, y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau (9 Tachwedd 2022 – 6 Rhagfyr 2022)

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 10 Tachwedd 2022. Cynhaliwyd ystyriaeth Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 06 Rhagfyr 2022 i ystyried gwelliannau i'r Bil (fel y'i diwygiwyd wrth Gyfnod 2).

Cafodd trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 ei chytuno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 29 Tachwedd. O dan Reol Sefydlog 26.36, bydd gwelliannau Cyfnod 3 yn cael eu gwaredu yn y drefn a ganlyn:

Adran 1; Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-23; Teitl Hir.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau (PDF 86KB) – 24 Tachwedd 2022

Tabl diben ac effaith (PDF 116KB) – 25 Tachwedd 2022

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau (PDF 173KB) – 29 Tachwedd 2022

Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli (PDF 179KB) – 30 Tachwedd 2022

Grwpio Gwelliannau (PDF 92KB) – 2 Rhagfyr 2022

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (PDF 211KB), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 

zzz

¬¬¬Cyfnod 2, Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau (12 Hydref 2022 – 09 Tachwedd 2022)

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 12 Hydref 2022.

Cytunodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith ar 20 Hydref 2022, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai’r drefn ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fyddai:

Adran 1; Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-23; Teitl Hir

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau (PDF 123KB) – 31 Hydref 2022

 

Tabl diben ac effaith (PDF 118KB) – 31 Hydref 2022

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau (PDF 257KB) – 2 Tachwedd 2022

 

Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli (PDF 253KB) – 4 Tachwedd 2022

 

Grwpio gwelliannau (PDF 96KB) – 4 Tachwedd 2022

 

Cynhelir trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ar 9 Tachwedd 2022.

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (PDF 216KB), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (PDF 1.1MB)

zzz

¬¬¬ Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Hydref 2022.

zzz

¬¬¬Cyfnod 1, Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru, ac ar ôl ymgynghori â’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, mae’r Pwyllgor Busnes wedi cytuno (PDF 53KB) i beidio â chyfeirio’r Bil at bwyllgor cyfrifol ar gyfer craffu Cyfnod 1 (ystyried yr egwyddorion cyffredinol).

 

Crynodeb Bil (PDF 404KB)

 

Geirfa Ddwyieithog (PDF 153KB)

 

Gohebiaeth:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes (PDF 222KB) – 11 Gorffennaf 2022

Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (PDF 65KB) – 13 Gorffennaf 2022

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes (PDF 75KB) – 23 Medi 2022

 

Bu’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil y tu allan i broses graffu Cyfnod 1 er mwyn llywio’r ddadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith ei adroddiad (PDF 295KB) ar 10 Hydref 2022. Ceir rhagor o fanylion am ystyriaeth y Pwyllgor o’r Bil yma.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bu’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Hydref 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod


Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 312 KB)
ar 11 Hydref 2022. Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru (PDF 177KB) ar 25 Hydref 2022.

Gohebiaeth


Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Cyfansoddiad, 9 Rhagfyr 2022 (PDF 155KB)

Llythyr gan y Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Cyfansoddiad at y Gweinidog Newid Hinsawdd, 25 Tachwedd 2022 (PDF 121KB)

Bu’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

29 Medi 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 7 Hydref 2022. Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru (PDF 202KB) ar 25 Hydref 2022.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cynhaliwyd dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil yn yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Hydref 2022. Cytunwyd ar y cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

Ar 11 Hydref 2022, cytunodd (PDF 55KB) y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Bil

at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar gyfer trafodion Cyfnod 2, ar ôl i'r Senedd gytuno ar yr egwyddorion cyffredinol.

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (20 Medi 2022)

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), (PDF 221KB) fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1.6MB)

 

Datganiad y Llywydd: 20 Medi 2022 (PDF 156KB)

 

Datganiad o fwriad y polisi (PDF 210KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil (PDF 53KB)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad o’r effaith ar hawliau plant (PDF 418KB) (Saesneg yn unig)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb (PDF 424 KB)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad effaith prawf gwledig (PDF 94KB ) (Saesneg yn unig)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad o'r effaith ar y Gymraeg (PDF 190KB)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad effaith bioamrywiaeth (PDF 119KB) (Saesneg yn unig)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): asesiad dyletswydd economaidd-gymdeithasol (PDF 116KB) (Saesneg yn unig)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): ffurflen adnabod effaith cyfiawnder (PDF 446 KB) (Saesneg yn unig)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): Adran 1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried a pham? (PDF 121KB)

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): Adran 8: casgliad (PDF 276KB)

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones

Rhif ffôn: 0300 200 6363

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd     CF99 1SN

 

e-bost: SeneddHinsawdd@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/09/2022

Dogfennau