Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie James AC, y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig:

>>>> 

>>>Ei gwneud yn drosedd i berson gyflenwi neu gynnig gyflenwi (gan gynnwys yn rhad ac am ddim) i ddefnyddiwr yng Nghymru y cynhyrchion plastig untro diangen canlynol, cynhyrchion sydd yn aml yn cael eu sbwriela:

>*>*>*

***platiau

***cytleri

***troellwyr diodydd

***gwellt yfed (gan gynnwys gwellt sydd ynghlwm)

***cwpanau wedi'u gwneud o bolystyren

***cynwysyddion bwyd tecawê wedi'u gwneud o bolystyren

***caeadau cwpanau a chynwysyddion bwyd tecawê wedi'u gwneud o bolystyren

***ffyn cotwm plastig

***ffyn balwnau

***cynhyrchion ocso-ddiraddiadwy

***bagiau siopa plastig untro

<*<*<*

<<< 

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil (PDF 221 KB) yn y Memorandwm Esboniadol (PDF 1.6MB) cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStage1

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Senedd ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru

 

¬¬¬Cyfnod 1, Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol (Cyfredol)

Ni chytunwyd ar amserlen i graffu ar y Bil eto.

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (20 Medi 2022)

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), (PDF 221KB) fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1.6MB)

 

Datganiad y Llywydd: 20 Medi 2022 (PDF 156KB)

 

Datganiad o fwriad y polisi (PDF 210KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: (i’w gytuno)

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones

Rhif ffôn: 0300 200 6363

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd     CF99 1SN

 

e-bost: SeneddHinsawdd@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Cyfnod 1

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/09/2022

Dogfennau