Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Inquiry5

Rhaid i Lywodraeth Cymru osod ei chyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Senedd hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 (PDF, 2,422KB) ar 4 Chwefror 2022. Ymatebodd (PDF, 646KB) y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad y Pwyllgor ar 4 Mawrth 2022.

 

Adroddiadau ac ymatebion pwyllgor

Pwyllgor

Adroddiad

Ymateb Llywodraeth Cymru

Y Pwyllgor Cyllid

Adroddiad

Ymateb

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Adroddiad

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 28 Chwefror 2022

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Adroddiad

Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Mawrth 2022

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 4 Mawrth 2022

Llythyr ar y cyd gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip, 1 Mawrth 2022

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adroddiad

Ymateb

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Adroddiad

Ymateb

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Adroddiad

Ymateb

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Adroddiad (PDF 773KB)

Ymateb (PDF 589KB)

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Adroddiad

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 7 Mawrth 2022

Llythyr gan Weinidog yr Economi, 2 Mawrth 2022

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Adroddiad

Ymateb

Llinell Amser

Text

Description automatically generated

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/07/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau