Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon

Datganodd Sam Kurtz AS fuddiant fel cyfarwyddwr yr elusen Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, ac fel cadeirydd Clwb Fferwmwyr Ifanc Sir Benfro.

(09.30)

2.

Papurau i’w nodi:

Cofnodion:

2.1

2.1

Llythyr gan Aelod o'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, ac Aelod o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Andrew RT Davies AS

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan Undeb Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyfathrebu y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.11

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

(09.30-10.00)

3.

Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd

Nick Fenwick, Pennaeth Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru

Tori Morgan, Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Nick Fenwick ac Tori Morgan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.05-11.05)

4.

Craffu ar waith Gweinidogion – Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Victoria Jones, Pennaeth Amaethyddiaeth, Is-adran Datblygu Cynaliadwy

Christianne Glossop, y Prif Swyddog Milfeddygol

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.2 Bydd y Gweinidog yn cysylltu â’r Prif Swyddog Milfeddygol ynghylch unrhyw gamau y mae Lywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd ynghylch bridiau cŵn ag wynebau gwastad (brachycephalic) ac yn ysgrifennu at y pwyllgor. Bydd y Gweinidog yn ysgrifennu at y Pwyllgor i gadarnhau manylion y trafodaethau a gynhaliwyd gyda Llywodraeth y DU ar ymestyn y cynllun rhyddhad treth tanwydd gwledig i Gymru.

(11.20-12.30)

5.

Craffu ar waith Gweinidogion – Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Gweinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

5.2 Cytunodd y Gweinidog i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am a) sut mae arian cymorth busnes Coronafeirws wedi cael ei ddefnyddio a b) yr arian a ddychwelwyd.

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(12.30-12.40)

7.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.