Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Cefndir

Yn dilyn ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2019, cytunodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (“y Pwyllgor”) i drafod paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio, drwy graffu ar Lywodraeth Cymru, ymgysylltu â rhanddeiliaid, a thynnu sylw at faterion sy'n benodol i Gymru.

Bydd y gwaith hwn yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn:

-       Camau gweithredu Llywodraeth Cymru i baratoi Cymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio;

-       Parodrwydd sectorau economaidd allweddol yng Nghymru;

-       Goblygiadau ar gyfer parodrwydd sy'n deillio o negodi cytundebau rhyngwladol y DU, gan gynnwys cytundeb (neu gytundebau) ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, cytundebau masnach rydd sylweddol eraill (e.e. rhwng y DU ac UDA, rhwng y DU a Japan, rhwng y DU ac Awstralia, rhwng y DU a Seland Newydd ac ati), a rhaglen parhad y cytundeb masnach;

-       Cytundebau rhynglywodraethol yn y DU sy'n ymwneud â diwedd y cyfnod pontio, gan gynnwys y rhaglen fframweithiau cyffredin.

 

Ymgynghoriad

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

 

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru i baratoi Cymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Cefndir

Er mwyn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am ei pharatoadau ar gyfer diwedd y cyfnod pontio, bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu rheolaidd gyda’r Prif Weinidog, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, a’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol.

Casglu tystiolaeth

Ym mis Awst 2020, lansiodd y Pwyllgor arolwg i barodrwydd ar gyfer diwedd y cyfnod pontio. Bydd canlyniadau'r arolwg yn llywio gwaith y Pwyllgor yn y maes hwn.

 

Parodrwydd sectorau economaidd allweddol yng Nghymru

Cefndir

Bydd y gwaith hwn yn adeiladu ar waith dilynol y Pwyllgor ar barodrwydd Brexit, a gafodd ei gwblhau ym mis Ionawr 2020.

 

Cytundebau rhyngwladol a masnach

Cefndir

Bydd y gwaith hwn yn edrych ar y goblygiadau ar gyfer parodrwydd sy'n deillio o negodi cytundebau rhyngwladol y DU, gan gynnwys cytundeb (neu gytundebau) ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, cytundebau masnach rydd sylweddol eraill (e.e. rhwng y DU ac UDA, rhwng y DU a Japan, rhwng y DU ac Awstralia, rhwng y DU a Seland Newydd), a rhaglen parhad y cytundeb masnach;

Bydd yn adeiladu ar waith blaenorol y Pwyllgor, gan gynnwys yr adroddiadau a ganlyn:

-        Y Cytundeb Ymadael: Y Goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020) (PDF, 297KB) (Ionawr 2020);

-        Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol (PDF, 2MB) (Chwefror 2019);

-        Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – Rhan un: safbwynt o Gymru (PDF, 9MB) (Mawrth 2018);

-        Y Goblygiadau i Gymru yn Sgil Gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1MB) (Ionawr 2017).

 

Casglu tystiolaeth

Yn ei gyfarfod ar 20 Mai 2020, rhoddodd yr Athro Catherine Barnard dystiolaeth i'r Pwyllgor ar opsiynau posibl yn y dyfodol ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE. Amlinellir y rhain yn ei phapur ar senarios y dyfodol ar ôl Brexit (PDF, 425KB) (20 Ebrill 2020), lle y mae'n nodi'r opsiynau posibl yn y dyfodol ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE. Mae hyn yn cynnwys cytundeb masnach yn y dyfodol, dim cytundeb masnach yn y dyfodol (masnachu ar delerau Sefydliad Masnach y Byd), casgliad cyfres o gytundebau bach rhwng y DU a’r UE a phosibilrwydd ymestyn y cyfnod pontio y tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020.

 

Cytundebau rhynglywodraethol yn y DU

Cefndir

Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhynglywodraethol, gan adeiladu ar waith blaenorol y Pwyllgor yn y meysydd a ganlyn:

-       Cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

-       Rhaglen fframweithiau polisi cyffredin

-       Bil Marchnad Fewnol y DU 2020

 

Cadw mewn cysylltiad

Pan fydd y Pwyllgor yn trefnu gwaith yn y dyfodol ar negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, bydd yn cyfleu hyn ar ei hafan a thrwy ei gyfrif Twitter.

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-byst rheolaidd gyda diweddariadau ar gyfnod pontio'r Undeb Ewropeaidd. Os hoffech gael yr e-byst hyn yn eich mewnflwch, e-bostiwch SeneddMADY@senedd.cymru i ofyn am hyn.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau