Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit

Y Cefndir

Elfen allweddol o waith Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol oedd edrych ar fater Parodrwydd ar gyfer Brexit. Roedd y gwaith hwn yn cwmpasu:

Gwnaeth y Pwyllgor waith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit.

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Prifysgolion Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru yn ystod ei gyfarfod ar 20 Mai 2019, a chan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn ystod ei gyfarfod ar 3 Mehefin 2019. Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngres Undebau Llafur Cymru (PDF, 111KB), a Bwyd a Diod Cymru (PDF, 120KB).

Yn dilyn y sesiynau, ac ar ôl cael tystiolaeth ysgrifenedig, ar 19 Mehefin 2019, ysgrifennodd (PDF, 194KB) y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ynglŷn â’r parodrwydd ar gyfer Brexit yng Nghymru. Ymatebodd (PDF,302KB) y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ar 18 Gorffennaf 2019.

Ar 4 Tachwedd 2019 cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth â chynrychiolwyr o’r sectorau porthladdoedd, trafnidiaeth, bwyd a ffermio. Ar 11 Tachwedd 2019, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth â chynrychiolwyr o’r sector gwasanaethau cyhoeddus.

 

Allbwn:

Yn dilyn y sesiynau tystiolaeth a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2019, ysgrifennodd (PDF, 355KB)  y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru. Ymatebodd (PDF, 501KB) y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ar 7 Ionawr 2020.

 

Ar 21 Tachwedd 2019 ysgrifennodd (PDF, 252KB) y Cadeirydd at y Prif Weinidog yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru i baratoi ar gyfer Brexit ers i’r Senedd gael ei diddymu. Ymatebodd (PDF, 268KB) y Prif Weinidog ar 6 Rhagfyr 2019.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/05/2019

Dogfennau