Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00 - 13.45)

1.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: trafod yr adroddiad drafft

AC(5)-25-18 Papur 1 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau'r materion allweddol a'r argymhellion, a chytunwyd arnynt. 

 

(13.45 - 14.00)

2.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: trafod y llythyr drafft

PAC(5)-25-18 Papur 2 – llythyr drafft

PAC(5)-25-18 Papur 2a – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru (21 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau'r llythyr drafft a chytunwyd arno.

 

(14.00)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

3.2 Croesawodd y Cadeirydd Jenny Rathbone AC ac, yn ei absenoldeb, Jack Sargeant AC a etholwyd i'r Pwyllgor wythnos diwethaf, a diolchwyd i Vikki Howells a Lee Waters am eu holl waith a'u cyfraniad i'r Pwyllgor.

3.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC. Dirprwyodd Mike Hedges AC ar ei ran.

 

(14.00 - 14.50)

4.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.1

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

4.2

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Dogfennau ategol:

4.3

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (29 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.4

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Andrew Griffiths, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (29 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.5

Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru: llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.6

Rheoli meddyginiaethau - llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.7

Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru - Caerdydd i Ynys Môn: llythyr gan Lywodraeth Cymru (20 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.8

Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif: llythyr gan Lywodraeth Cymru (21 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.9

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: llythyr gan Lywodraeth Cymru (24 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

4.10

Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (3 Medi 2018)

Dogfennau ategol:

(15.00 - 15.45)

5.

Cyfoeth Naturiol Cymru: craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

David Sulman - Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau'r dystiolaeth gan David Sulman, Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU, fel rhan o waith craffu'r Pwyllgor ar adroddiad a chyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-18.

 

(15.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitemau 7, 8 & 9

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.45 - 16.00)

7.

Cyfoeth Naturiol Cymru: craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.00 - 16.15)

8.

Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-18 Papur 3 – adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-25-18 Papur 4 – ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (1 Awst 2018)

PAC(5)-25-18 Papur 5 – ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (14 Awst 2018)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol friff i'r Aelodau ar yr adroddiad gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr i'r mater hwn.

 

(16.15 - 16.30)

9.

Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd strwythurol yr UE: adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-18 Papur 6 – adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol friff i'r Aelodau ar yr adroddiad Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd strwythurol yr UE.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i dynnu ei sylw at yr adroddiad.