Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

10:00-10:05

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-27-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)609 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

2.2

SL(5)618 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) (Blaenau Gwent, Casnewydd, Merthyr Tudful a Phen-y-Bont ar Ogwr etc.) 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 22 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 5 – Datganiad ysgrifenedig, 21 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10:05-10:15

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)608 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) (2020)

CLA(5)-27-20 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 8 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 10 – Datganiad ysgrifenedig, 8 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)610 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (2020)

CLA(5)-27-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 15 – Datganiad ysgrifenedig, 10 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

 

3.3

SL(5)617 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) (2020)

CLA(5)-27-20 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 18 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig, 17 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)614 – Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 22 – Gorchymyn

CLA(5)-27-20 – Papur 23 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 17 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch yr amserlen ar gyfer gosod y rheoliadau.

 

3.5

SL(5)583 – Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 26 – Gorchymyn

CLA(5)-27-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 28 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 18 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 29 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 10 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 30 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 15 Gorffennaf 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 31 – Datganiad ysgrifenedig, 15 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn. Cytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

3.6

SL(5)615 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 32 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 33 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 34 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 35 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 17 Medi 2020

CLA(5)-27-20 - Papur 36 – Datganiad ysgrifenedig, 16 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch ei chanllawiau cyhoeddedig ar gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â choronafeirws.

 

3.7

SL(5)616 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 37 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 38 – Rheoliadau

CLA(5)-27-20 – Papur 39 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-27-20 – Papur 40 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 17 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch pam ei bod yn angenrheidiol i’r rheoliadau ddod i rym cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd, sy’n un o ofynion Deddf Offerynnau Statudol 1946.

 

10:15-10:20

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)588 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) (2020)

CLA(5)-27-20 – Papur 41 – Adroddiad

CLA(5)-27-20 – Papur 42 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

10:20-10:25

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

5.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 44 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

5.3

Gohebiaeth ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Bil Marchnad Fewnol y DU

CLA(5)-27-20 – Papur 45 – Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 18 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 46 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor y Swyddfa Weithredol, Cynulliad Gogledd Iwerddon, at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 24 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas â Bil Marchnad Fewnol y DU.

 

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid; Craffu ar drefniadau ymadael â’r UE

CLA(5)-27-20 – Papur 47 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 24 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

10:25

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

10:25-10:40

7.

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-27-20 – Papur 48 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a chytunodd i gadarnhau’r trefniadau terfynol y tu allan i’r Pwyllgor. Nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 2 Hydref 2020.

 

10:40-10:50

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol - trafod materion allweddol

CLA(5)-27-20 – Papur 49 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-27-20 – Papur 50 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 1 Medi 2020

CLA(5)-27-20 – Papur 51 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

10:50-11:05

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cam-drin Domestig - trafod materion allweddol

CLA(5)-27-20 – Papur 52 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-27-20 – Papur 53 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Cam-drin Domestig, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11:05-11:15

10.

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynllun y Taliad Sylfaenol a fframwaith deddfwriaethol cymorth gwledig o 2021 ymlaen - trafod yr ymateb

CLA(5)-27-20 – Papur 54 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 6 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymhellach y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunodd ar y pwyntiau i’w cynnwys yn ei ymateb.

 

11:15-11:25

11.

SICM(5)29 - Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020 - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-27-20 – Papur 55 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020 a chytunodd arno. Nododd y Pwyllgor y byddai ei adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 29 Medi 2020.