Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cam-Drin Domestig

Cyflwynwyd Bil Cam-Drin Domestig (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 3 Mawrth 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (88KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 3 Awst 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn dydd Iau 5 Tachwedd 2020.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

Ar 20 Ionawr 2021, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 222KB).

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/09/2020

Dogfennau