Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC. Roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

(10.00-11.00)

2.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Professor Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru

Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-13-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol)

CLA(5)-13-19 – Papur 2Tystiolaeth ysgrifenedig (Comisiwn Etholiadol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Yr Athro Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Bob Posner, Prif Weithredwr, y Comisiwn Etholiadol; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am gofrestru pleidleiswyr yn yr Alban.

 

Ataliodd y Cadeirydd y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.47 am 5 munud cyn eitem 3.

 

(11.00-12.30)

3.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Bethan Roberts, Cyfreithiwr

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ddarparu gwybodaeth ynghylch Adran 27 o’r Bil cyn diwedd Cyfnod 1.

 

(14.00)

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-13-19 – Papur 3 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

SL(5)406 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

(14.05)

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 5 - Rheoliadau

CLA(5)-13-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i ofyn am eglurhad gan Lywodraeth Cymru ar yr ail bwynt technegol a godwyd.

 

(14.10)

6.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

6.1

SL(5) 398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 8 – Ymateb y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

 

(14.15)

7.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

7.1

C(5)032 - Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 9 - Adroddiad

CLA(5)-13-19 – Papur 10Gorchymyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Gorchymyn, a’i nodi.

 

(14.20)

8.

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

8.1

WS-30C(5)128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymymael â'r UE) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 11 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 12 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

8.2

WS-30C(5)129 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau’r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 13 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 14 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

8.3

WS-30C(5)130 - Rheoliadau'r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 15 – Datganiad

CLA(5)-13-19 – Papur 16 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

(14.25)

9.

Papurau i’w nodi

9.1

Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-13-19 – Papur 17 - Llythyr gan Robin Walker AS, 1 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

9.2

Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-13-19 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd, 2 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

9.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-13-19 – Papur 19 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

9.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth - amserlenni

CLA(5)-13-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.5

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

CLA(5)-13-19 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.6

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau

CLA(5)-13-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 9 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.7

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir

CLA(5)-13-19 – Papur 23 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 18 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.8

Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ar ar ôl Brexit

CLA(5)-13-19 – Papur 24 - Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog, 18 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.9

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach y DU – Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-13-19 – Papur 25 - Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 25 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

9.10

Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

CLA(5)-13-19 – Paper 26 - Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol, 25 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 

(14.30-15.00)

10.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 3

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid.

 

11.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(15.00)

12.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(15.15)

13.

Gorchmynion Cychwyn

CLA(5)-13-19 – Papur 27 – C(5)031 Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru.