Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.*

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil Deddfwriaeth (Cymru) oedd “gwneud cyfraith Cymru yn fwy eglur a hygyrch”. Gwnaeth darpariaeth ynghylch dehongli a gweithredu deddfwriaeth Cymru (Rhan 2), a’i gwneud yn ofynnol i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidogion Cymru gymryd camau i wella hygyrchedd cyfraith Cymru (Rhan 1).

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

Cyfnod Presennol

Daeth Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 10 Medi 2019.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 3 Rhagfyr 2018

Bil Deddfwriaeth (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Tacsonomeg Drafft ar gyfer Codau Cyfraith Cymru

Datganiad y Llywydd: 3 Rhagfyr 2018

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 27 Tachwedd 2018

Amserlen Ddiwygiedig y Pwyllgor Busnes ar gyfer ystyried y Bil Deddfwriaeth (Cymru): 13 Chwefror 2019

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei ddull gweithredu ar gyfer trafodion Cyfnod 1 ar 3 Rhagfyr 2018

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid

Rhestr o dystiolaeth lafar

Gohebiaeth
Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weinidog Cymru ar y pryd - 5 Rhagfyr 2018 (Saesneg yn unig) (PDF, 141KB)

Llythyr gan y Darpar Gwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - 9 Ionawr 2019 (PDF, 720KB)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – 8 Mawrth 2019 (PDF, 872KB)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 1MB) ar 26 Mawrth 2019

Ymateb (PDF 528KB) gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor – 3 Mai 2019

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Rhagfyr 2018

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

10 Rhagfyr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

14 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

28 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

18 Chwefror 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

17 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 26 Mawrth 2019 (PDF, 364KB).

 

Ymateb diwygiedig gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid – 30 Mai 2019 (PDF 423KB)

 

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – 3 May 2019 (PDF, 345KB) i adroddiad y Pwyllgor Cyllid.

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 17 Mai 2019 (PDF, 131KB) at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Ebrill 2019.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, nododd y Llywydd bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Ebrill 2019.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 3 Ebrill 2019.

Cytunodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 1 Ebrill 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: adrannau 1 i 5; Atodlen 1; adrannau 6 i 39; Atodlen 2; adrannau 40 i 43; Teitl hir.

Cynhaliwyd ystyriaeth Cam 2 yn y Pwyllgor ar 13 Mai 2019.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Ebrill 2019
Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 4 Ebrill 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 3 Mai 2019

Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 13 Mai 2019

Grwpio Gwelliannau – 13 Mai 2019

 

Bil Deddfwriaeth (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Gohebiaeth

Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol - 25 Ebrill 2019 (Saesneg yn unig) (PDF 137KB)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – 3 May 2019 (PDF 528 KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Mehefin 2019.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 12 Mehefin 2019 (f2)
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 13 Mehefin 2019 (f2)
Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 13 Mehefin 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 18 Mehefin 2019
Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 25 Mehefin 2019
Grwpio Gwelliannau - 25 Mehefin 2019

Bil Deddfwriaeth (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Gohebiaeth

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – 18 Mehefin 2019 (PDF 215KB)

Ar ôl Cyfnod 3

Gohebiaeth

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at y Cyfreithiwr Cyffredinol – 26 Mehefin 2019 (PDF 460KB)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at Gadeirydd y Pywllgor Cyllid – 18 Mehefin 2019 (PDF, 210KB)

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 16 Gorffennaf 2019.

Datganiad y Llywydd: Biliau â phynciau gwarchodedig

Bil Deddfwriaeth (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF 151KB)

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i pasiwyd (PDF 64KB)

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifenodd y Cyfreithiwr Cyffredinol (Saesneg yn unig) (PDF, 67KB) ar ran y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol (PDF, 208KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) (PDF, 258KB) at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Deddfwriaeth (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 53KB) ar 10 Medi 2019.

 

Gwybodaeth gyswllt

Rhif ffôn: 0300 200 656

Ebost: Legislation@senedd.wales

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/12/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau