Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi unrhyw faterion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-21-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)422 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019

2.2

SL(5)423 - Rheoliadau Gwrthrychau Rhagnodedig ar gyfer Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o’r Corff (Cymru) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)421 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

CLA(5)-21-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-21-19 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-21-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

14.40-14.45

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

4.1

SL(5)424 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-21-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-21-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-21-19 – Papur 7 – Memorandwn Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd ar ei adroddiad.

 

14.45-14.50

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)134 - Rheoliadau Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-21-19 – Papur 8 – Datganiad

CLA(5)-21-19 - Papur 9 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Datganiad a'r Sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Rheoliadau, ac i dynnu sylw'r pwyllgorau yn Senedd y DU at ei bryderon.

 

5.2

WS-30C(5)135 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019

CLA(5)-21-19 – Papur 10 – Datganiad

CLA(5)-21-19 - Papur 11 - Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Datganiad a'r Sylwebaeth, ac roedd yn fodlon.

 

14.50-14.55

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Llythyr gan y Prif Weinidog: Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

CLA(5)-21-19 – Papur 12 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 24 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

6.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-21-19 – Papur 13 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 25 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

6.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at y Cyfreithiwr Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

CLA(5)-21-19 – Papur 14 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 26 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at y Cyfreithiwr Cyffredinol.

 

14.55

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

14.55-15.10

8.

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidogion i ofyn am ddiweddariad ar Ddatganiadau Ysgrifenedig ac Offerynnau Statudol sydd i ddod.

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol i ofyn am ddiweddariad ynghylch y ddau gyfarfod Cydbwyllgor y Gweinidogion y bu’n bresennol ynddynt yn ddiweddar.