Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Abigail Phillips  Dirprwy Glerc: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Trafodaeth ynghylch y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

2.1

P-03-136 Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at Fwrdd Iechyd y Brifysgol yn gofyn am eglurhad ynghylch cyfarfodydd yn y dyfodol;

Ysgrifennu at Gyngor Caerdydd yn crynhoi trafodaethau’r Pwyllgor ac argymell fod y Cyngor yn parhau i weithio gyda’r deisebwyr i ddatrys y problemau parcio;

Cau’r ddeiseb (ac eithrio’r ohebiaeth arferol at y deisebydd yn nodi’r rhesymau dros ei chau), yn amodol ar y llythyron hyn, unwaith y bydd wedi cael eglurhad.

2.2

P-03-221 Gwell triniaeth traed drwy'r GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Aros nes i ganllawiau Gweinidogol gael eu cyhoeddi ynglŷn â’r mater.  

2.3

P-03-222 Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Aros am argymhellion y Gweinidog ar ôl iddi ystyried adroddiad grŵp cynghori Cymru-gyfan ar osteoporosis ar eu harchwiliad o ddarpariaeth gwasanaethau cyswllt torri esgyrn, a fydd ar gael yn y flwyddyn newydd.

3.

Deisebau newydd

3.1

P-04-351 Adalw cynlluniau datblygu lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn gofyn am ei farn ynghylch y mater.

3.2

P-04-352 Galwad i Achub Golchdy Stêm y Rhath

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at CADW a’r deisebwyr yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa, ac ysgrifennu at Gyngor Caerdydd a’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn gofyn am eu barn.

3.3

P-04-353 Ymgyrch yn erbyn troseddau casineb yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ a’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn gofyn am eu barn ac anfon copi at y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

3.4

P-04-354 Datganiad cyhoeddus yn cefnogi Bradley Manning

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Swyddfa Gyflwyno yn gofyn am gadarnhad o’r canllawiau ynghylch Datganiadau Barn;

Ysgrifennu at Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol a’r Prif Weinidog yn gofyn am eu barn.

3.5

P-04-355 Cymru nid Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Deisebydd yn ei gynghori nad oes gan y Cynulliad Cenedlaethol na Llywodraeth Cymru y pŵer i newid yr enw’n swyddogol.

Ceisio cyngor annibynnol ynghylch tarddiad y gair ‘Wales’.

Ysgrifennu at y Prif Weinidog a Chomisiwn y Cynulliad, wrth aros am ymateb y deisebydd, yn gofyn am eu barn ynghylch newid yr enw’n answyddogol.

3.6

P-04-356 Galwad i’r materion a osodwyd yn yr adroddiad ar bêl-droed yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2007 gael eu hadolygu.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

3.7

P-04-357 Dyrannu Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Prif Weinidog yn gofyn am ei farn a chyngor cyfreithiol.

3.8

P-04-359 Problemau gyda’r GIG ar gyfer y Byddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gyhoeddi cais am dystiolaeth er mwyn deall maint y broblem yn well a chyfeirio tystiolaeth i’r grŵp trawsbleidiol ar faterion yn ymwneud â phobl fyddar.

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-03-227 Yn erbyn ffordd fynediad arfaethedig Metrix yn Llanmaes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gau’r ddeiseb o ganlyniad i lythyr y Gweinidog sy’n nodi nad oes cynlluniau i fwrw ymlaen â’r ffordd arfaethedig.

4.2

P-03-252 Gwrthwynebu ffordd fynediad ogleddol canolfan y Llu Awyr Brenhinol, Sain Tathan (trigolion Trebefered)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gau’r ddeiseb o ganlyniad i lythyr y Gweinidog sy’n nodi nad oes cynlluniau i fwrw ymlaen â’r ffordd arfaethedig.

4.3

P-03-318 Gwasanaethau mamolaeth trawsffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn iddi hysbysu’r Pwyllgor o unrhyw ddatblygiadau pellach unwaith y bydd cynllun cyflenwi lleol wedi’i ddatblygu.

Ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gofyn iddo barhau i adolygu’r mater.

4.4

P-03-308 Achub Theatr Gwent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn datgan pryderon y Pwyllgor Deisebau ac i anfon gohebiaeth yr Archwilydd Cyffredinol ymlaen atynt i’w ystyried.

Gau’r ddeiseb tra fod hyn yn mynd rhagddo.

4.5

P-03-311 Theatr Spectacle

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn datgan pryderon y Pwyllgor Deisebau ac i anfon gohebiaeth yr Archwilydd Cyffredinol ymlaen atynt i’w ystyried.

Gau’r ddeiseb tra fod hyn yn mynd rhagddo.

4.6

P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn datgan pryderon y Pwyllgor Deisebau ac i anfon gohebiaeth yr Archwilydd Cyffredinol ymlaen atynt i’w ystyried.

Gau’r ddeiseb tra fod hyn yn mynd rhagddo.

4.7

P-04-339 Gorfodi Safonau Lles Anifeiliaid yn y Diwydiant Ffermio Cwn Bach yn Ne-Orllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gyfeirio’r ddeiseb i’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gyda’r posibilrwydd iddo ei chynnwys yn ei flaenraglen waith.

4.8

P-04-343 Atal dinistrio amwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Aros am ymateb gan y deisebwyr am y mater hwn.

4.9

P-04-330 Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Gyfeirio’r ddeiseb i’r pwyllgor a fydd yn craffu ar y Bil ieithoedd swyddogol, unwaith i’r Pwyllgor Busnes ddod i benderfyniad am hyn.

10.30-11.00

5.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau - sesiwn dystiolaeth lafar

Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant AM
Jeff Collins, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
Ian Davies, Pennaeth Gweithrediadau’r Rhwydwaith, Llywodraeth Cymru

 

5.1

P-03-144 Cŵn Tywys y Deillion - lle sy'n cael ei rannu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor am y mater.

5.2

P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor am y mater hwn a chytunodd i rannu’r cofnod o ddamweiniau gyda’r Pwyllgor.

 

 

5.3

P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor am y mater hwn a chytunodd i rannu’r data o’r astudiaeth o dagfeydd traffic cynt ac wedyn gyda’r Pwyllgor. Bydd hwn ar gael fis nesaf.

 

5.4

P-04-319 Deiseb ynghylch traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor am y mater a chytunodd i rannu’r data o’r astudiaeth o dagfeydd traffic cyn ac ar ôl gyda’r Pwyllgor, a fydd ar gael fis nesaf.

 

6.

Papurau i'w nodi

6.1

P-04-321 Gwasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad