P-03-136 Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove

Geiriad y ddeiseb:
Gofynnwn i Lywodraeth Cynulliad Cymru:

1. Gynghori Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro i

Ddarparu digon o le parcio ar y safle ar gyfer staff ac ymwelwyr trwy gael ardaloedd addas ar gyfer parcio i’r ysbyty ar y safle ac ar dir fel yr ardal ddiffaith i’r gogledd o’r rhandiroedd gyferbyn ag Ysbyty’r Mynydd Bychan ar yr ochr arall i Eastern Avenue,

Datganoli rhai o’r gwasanaethau sydd eisoes ar safle’r Mynydd Bychan a

Pheidio â gwerthu tir ysbytai yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos ar gyfer tai.

2. Argymell bod Cyngor Sir Caerdydd yn

Gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu pellach ar safle Ysbyty’r Mynydd Bychan oni bai bod uned yn cael ei symud o’r safle, a fydd â’r un effaith ar draffig

Peidio â chefnogi datblygiadau amlfeddiannaeth yn yr ardal a

Chyflwyno system parcio am gyfnod cyfyngedig yn y strydoedd sydd o fewn pellter cerdded i Ysbyty’r Mynydd Bychan

3. Ystyried o fewn y Cynulliad, cyflwyno system a fyddai’n caniatáu i grwpiau lleol apelio i’r Cynulliad pan fydd y cyngor yn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad y mae’r trigolion yn ystyried a fydd yn gwaethygu’r broblem barcio yn yr ardal.

Prif ddeisebydd:
Cllr Ron Page

Nifer y deisebwyr:
500+

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Dogfennau