Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Abigail Phillips 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

Ni chafwyd dim ymddiheuriadau.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-329 Rheoli swn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y mater hwn nes bod yr alwad am dystiolaeth yn dod i ben ar 3 Tachwedd.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd er mwyn gofyn iddo ystyried y ddeiseb fel rhan o’i ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio.

 

Bydd y tîm clercio yn anfon copi o gylch gorchwyl ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi ynni a chynllunio at aelodau’r Pwyllgor.

 

 

2.2

P-04-330 Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ateb gan y Llywydd i lythyr y Cadeirydd a oedd yn ceisio ei safbwynt cychwynnol.

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Rhodri Glyn Thomas, y Comisiynydd sy’n gyfrifol am swyddogaethau a pholisi Comisiwn y Cynulliad mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, i ofyn am ei farn ef ynghylch y ddeiseb.

 

2.3

P-04-331 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cynghorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

 

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn nhestun y ddeiseb hon, gan ei fod wedi cyhoeddi datganiad barn ar bwnc cysylltiedig yn y gorffennol.

 

Camau i’w cymryd

 

Bydd y tîm clercio yn archwilio a ganiateir i’r cyhoedd a chyrff allanol ail-ddefnyddio clipiau o Senedd TV.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y mater hwn nes bod yr alwad am dystiolaeth yn dod i ben ar 3 Tachwedd.

 

2.4

P-04-332 Manylion Gwariant sydd dros £500 gan Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y mater hwn nes bod yr alwad am dystiolaeth yn dod i ben ar 3 Tachwedd.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-150 Safonau Canser Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am amserlen ar gyfer cyhoeddi’r cynllun cyflenwi cenedlaethol ar ganser.

 

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi tystiolaeth lafar ar gydymffurfio ar ôl i’r cynllun cyflenwi cenedlaethol gael ei gwblhau.

3.2

P-03-136 Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Datganodd Joyce Watson ddiddordeb oherwydd bod ei merch yn gweithio yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog i roi tystiolaeth lafar at sut y bydd y cynlluniau teithio cynaliadwy yn cael eu cyflawni a’u monitro.

 

3.3

P-03-219 Fferyllfeydd yn y Barri

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb ac annog y deisebwyr i ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth ar y mater hwn.

 

3.4

P-03-221 Gwell triniaeth traed drwy'r GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi tystiolaeth lafar ar y mater hwn.

 

3.5

P-03-222 Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am gopi o’r dadansoddiad cost a budd a gynhaliwyd gan y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol.

 

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi tystiolaeth lafar ar y mater hwn.

 

 

3.6

P-04-327 Cadwch Ein Hysbyty Cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb hon.

 

3.7

P-03-301 Cydraddoldeb i’r gymuned drawsryweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ganlyniadau’r adolygiad o bolisi dysfforia rhywedd Cymru a gynhelir gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ar hyn o bryd.

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i awgrymu i’r deisebwyr eu bod yn cysylltu â Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru er mwyn cyfrannu at yr adolygiad.

 

3.8

P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ganlyniadau trafodaeth y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch ei flaenraglen waith.

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes i ofyn a fyddai’n bosibl trafod y ddeiseb fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i adfywio canol trefi.

 

Bydd y tîm clercio yn anfon copi o gylch gorchwyl ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i adfywio canol trefi at aelodau’r Pwyllgor.

 

 

3.9

P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn pam na chafodd goleuadau ar ochr y ffyrdd eu cynnwys yn y gwelliannau i ddiogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd.

 

3.10

P-03-316 Dylid gosod yr angen i gynnal hebryngwyr croesfannau ysgol sy’n bodoli eisioes yn amod o Grant Trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynghorau lleol na ellir mo’i newid.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

3.11

P-03-273 Cludo tyrbini gwynt yn y Canolbarth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi ynni a chynllunio.

 

3.12

P-03-302 Ffatri prosesu compost

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb ac argymhellodd bod y Gweinidog yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa yn rheolaidd.

 

3.13

P-04-324 Dywedwch Na i Tan 8 – Mae ffermydd gwynt a llinellau pwer foltedd uchel yn difetha ein cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi ynni a chynllunio.

3.14

P-04-326 Na i losgyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor i wneud cais am ragor o wybodaeth i ymchwiliad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

3.15

P-04-320 Polisi Tai Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am gadarnhâd gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth o’r hyn a olygir gancysylltiadau lleolyn y Cod Canllawiau drafft ar ddyraniadau tai, ac i basio’r wybodaeth hon ymlaen i’r deisebwyr.

 

3.16

P-03-124 Cysgliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

3.17

P-03-307 Dylunio er mwyn arloesi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i adfywio canol trefi.

 

3.18

P-03-271 Ardrethi Busnes yn Arberth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i adfywio canol trefi.

 

3.19

P-03-286 Ardrethi Busnes Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r gwaith o drafod y ddeiseb nes ei fod yn gwybod beth yw canfyddiadau ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i adfywio canol trefi.

 

 

 

3.20

P-03-204 Atebolrwydd i'r cyhoedd ac ymgynghoriadau cyhoeddus ym maes Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb ac argymell bod y deisebwyr yn trafod unrhyw bryderon pellach gyda’u Haelodau rhanbarthol ac etholaeth unwaith y bydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoedi’i ymateb i’r Adolygiad o Lywodraethu Addysg Uwch yng Nghymru.

 

3.21

P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y Pwyllgor i aros am yr adroddiad terfynol ar yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol ac ymateb Llywodraeth Cymru iddo.

3.1

Eitemau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Diolchodd y Cadeirydd i’r tîm clercio am ei waith dros doriad yr haf ar ffyrdd newydd y Pwyllgor o weithio, ac i’r Tîm Allgymorth am gefnogi presenoldeb y Pwyllgor yn y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod Genedlaethol.

 

Nodwyd y bydd y Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriadau i nifer o ddeisebau a ddaeth i law.

 

Trawsgrifiad