P-04-324 Dywedwch Na i Tan 8 – Mae ffermydd gwynt a llinellau pwer foltedd uchel yn difetha ein cymuned

Geiriad y ddeiseb:

Mae ‘Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Ynni Adnewyddadwy (2005)’ yn darparu cyngor a chanllawiau sydd, heb amheuaeth, yn arwain at halogi cefn gwlad prydferth canolbarth Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn difetha ein tirwedd brydferth; yn cynyddu’r perygl i iechyd a achosir gan belydriad electromagnetig; yn niweidio twristiaeth, sef un o’r prif sectorau cyflogaeth; yn datbrisio adeiladau ac yn achosi difrod sylweddol i’r amgylchedd.

 

Pan gyhoeddwyd y nodyn cyngor technegol, a elwir yn TAN 8 yn aml, gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2005, nid oedd y boblogaeth leol yn amgyffred i ba raddau y byddai’n effeithio ar drigolion canolbarth Cymru.

 

Bydd Nodyn Cyngor Technegol 8 yn caniatáu i gannoedd o dyrbinau gwynt gael eu hadeiladu yn ein cymunedau.

 

O ganlyniad i adeiladu’r ffermydd gwynt hyn, bydd rhaid i’r Grid Cenedlaethol osod llinellau trawsyrru pŵer i gludor pŵer i le bydd ei angen, er ein bod yn cydnabod nad yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhan or broses o benderfynu ar osod y llinellau pŵer hyn.

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ymgymryd ag adolygiad sylweddol  o bolisi TAN 8 a fydd yn cynnwys mwy o ymgynghori â’r cyhoedd.

 

Prif ddeisebydd:
John Day

 

Nifer y deisebwyr:

3249 (mae deisebau cysylltiol wedi casglu oddeutu 13,500 o lofnodion)

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014