P-04-320 Polisi Tai Cymdeithasol

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i adolygu ei bolisi tai cymdeithasol mewn perthynas â phoblogaeth frodorol y wlad.

 

Gwybodaeth ategol: Gyda phroblemau tai parhaus yng Nghymru, mae’r ymgyrch hon yn annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i gydnabod y ffaith hon a chymryd camau trwy adolygu’r polisi tai cymdeithasol mor fuan â phosibl. Rydym yn credu bod y polisi presennol yn gwahaniaethu yn erbyn pobl frodorol Cymru ar ystod eang o faterion ac rydym yn credu hefyd y dylai pobl leol gael mynegi barn ynghylch pwy sy’n meddiannu unrhyw lety cymdeithasol gwag yn eu hardaloedd.

 

Mae ar bobl Cymru wir angen eich help ar y mater hwn a bydd llofnodi’r ddeiseb hon ac annog eraill i’w llofnodi yn mynd yn bell iawn tuag at roi cyfle gwell iddynt allu galw rhywle’n ‘gartref’.

 

Prif ddeisebydd:
Adam Brown

 

Nifer y deisebwyr:

45

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;