Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Elin Jones AC, a dirprwyodd Bethan Jenkins AC ar ei rhan.

09.00 - 09.20

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol i gael ei barn ar y ddeiseb; a

·         Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn gofyn a yw’n teimlo bod ganddo gyllideb ddigonol i weithredu gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro ac a oes unrhyw gynlluniau i gael gwared ar y clinig presennol.

2.2

P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, i ofyn eu barn ar y ddesieb, gofyn pa ymgynghoriad sydd wedi cael ei gynnal, sut y bydd yr ymgynghoriad hwn yn helpu i ddatblygu cynlluniau a phryd y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch gwasanaethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

2.3

P-04-450 Mae Angen Ysbyty Cwbl Weithredol ar y Barri a Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, i ofyn ei barn ar y ddeiseb, gofyn pam nad yw Uned Mân Anafiadau Ysbyty’r Barri yn cynnig gwasanaeth 8 awr y diwrnod, 5 niwrnod yr wythnos, a gofyn sut y mae’r uned wedi’i staffio.

2.4

P-04-451 Achub Gwasanaethau Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, i ofyn pa ymgynghoriad sydd wedi’i gynnal, sut y bydd yr ymgynghoriad hwn yn helpu i ddatblygu cynlluniau a phryd y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch gwasanaethau yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

2.5

P-04-452 Hawliau Cyfartal i Bobl Ifanc Tiwb-borthedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;

·         y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

·         Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

i gael eu barn ar y ddeiseb.

 

Gall y Pwyllgor wneud darn byr o waith ar y ddeiseb hon yn dibynnu ar yr ymatebion sy’n dod i law.

 

2.6

P-04-453 Gwelliannau ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at y deisebwyr yn gofyn eu barn ar y datblygiadau diweddar o ran y maes awyr, ac a yw’r datblygiadau hyn yn bodloni eu gofynion.

 

2.7

P-04-454 Gwahardd yr Arfer o Ddal Swyddi fel Cynghorydd ac fel Aelod Cynulliad ar yr un Pryd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

·         y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn ei farn ar y ddeiseb, a gofyn a oes ganddo unrhyw gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth neu ddigwygio deddfwriaeth bresennol;

·         y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

·         Comisiwn y Cynulliad;

·         y Cwnsler Cyffredinol, i gael eu barn ar y ddeiseb a:

·         gofyn am bapur briffio cyfreithiol ar y ddeiseb.

2.8

P-04-455 Achub adran achosion brys yn Ysbyty'r Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ymateb gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i’r cais am ragor o wybodaeth am sut y mae’r broses ymgynghori wedi llywio’r broses o wneud penderfyniad.

09.20 - 10.00

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-421 Rhwystro Trident rhag dod i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         Lywodraeth y DU i ofyn a oes unrhyw drafodaethau wedi’u cynnal â Llywodraeth Cymru;

·         y deisebwyr i geisio eu barn ar ymateb y Prif Weinidog; ac

·         Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau i gael ei farn ar y ddeiseb.

 

3.2

P-04-434 Mae’r Cymry a’r Somalïaid fel ei gilydd yn caru barddoniaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, ac yng nghyd-destun yr ymateb hwn, cytunwyd y dylid cau’r ddeiseb. Diolchodd y Pwyllgor i’r Llywydd am ymateb mor gadarn i’r ddeiseb.

3.3

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i ofyn:

·         bod pob eglwys annibynnol yn rhan o waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen;

·         pryd y mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn disgwyl cwblhau ei waith; a

·         bod y Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.

 

 

3.4

P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ofyn i’r Pwyllgor gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru), ei fod yn cael amserlen ar gyfer ystyried y Bil a bod trawsgrifiadau o unrhyw drafodaethau perthnasol yn cael eu hanfon ato.

 

3.5

P-03-187 Diddymu’r Tollau ar ddwy Bont Hafren

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad ar effaith economaidd y Tollau ar ddwy Bont Hafren a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn pa gamau y mae’r Llywodraeth yn bwriadu eu cymryd yn dilyn cyhoeddi’r astudiaeth, gyda’r bwriad o gau’r ddeiseb unwaith i’r wybodaeth hon ddod i law.

 

3.6

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn gofyn i’r Pwyllgor gael gwybod pan fydd penderfyniad ar gyllid wedi cael ei wneud. Oherwydd bod ffordd osgoi flynyddoedd i ffwrdd, bod y Pwyllgor hefyd yn gofyn a ellir gwneud gwaith yn y cyfamser i helpu i leddfu pryderon ynghylch diogelwch llwybrau troed a chroesfannau.

 

Nododd Joyce Watson y byddai’n fodlon ymweld â Chyngor Cymuned Llanddewi Felffre.

3.7

P-04-345 Cysylltiadau bws a rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin

Dogfennau ategol:

3.8

P-04-429 Ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddwy ddeiseb. Oherwydd ymateb Llywodraeth Cymru a’r diffyg cefnogaeth ar gyfer agor y rheilffordd, cytunwyd y dylid cau’r ddwy ddeiseb.

3.9

P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at:

·         y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i rannu’r wybodaeth a gafwyd gan y deisebwr, nodi’r cyfnod hir y mae’r Pwyllgor wedi bod yn aros am ymateb a nodi’r anawsterau y mae hyn yn eu creu o ran galluogi’r Pwyllgor i ystyried y ddeiseb; ac

·         Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, i ofyn a oes ganddynt unrhyw gynlluniau a chyllid digonol i ddwyn y cynllun hwn ymlaen.

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau i’r deisebwr.

 

3.10

P-04-409 Enwau Cymraeg i bob cefnffordd newydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn egluro’r hyn y mae’r deisebwr yn gofyn amdano, a gofyn a yw hyn yn newid ei farn mewn perthynas â’r ddeiseb; a

·         Chomisiynydd y Gymraeg yn ceisio ei barn ar y materion sy’n cael eu codi gan y deisebwr.

3.11

P-04-376 Aildrefnu Addysg ym Mhowys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb. Oherwydd datblygiadau diweddar, cytunwyd y dylid cau’r ddeiseb.

3.12

P-04-427 Cyfraith newydd ynghylch y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at:

·         Gomisiynydd y Gymraeg yn gofyn a yw’n teimlo bod y ddeddfwriaeth bresennol yn gwarchod siaradwyr Cymraeg yn ddigonol, a pha fesurau pellach sydd eu hangen, os o gwbl; a’r

·         Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gofyn iddi egluro a all y Llywodraeth gyflwyno deddfwriaeth o’r fath.

 

3.13

P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth Weinidogol am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gofyn iddo roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor unwaith y bydd penderfyniad ar y ffordd ymlaen wedi cael ei wneud.

 

3.14

P-04-442 Sicrhau cymorth da i blant anabl a'u teuluoedd sy’n agos i’w cartrefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth Weinidogol am y ddeiseb, a chytunodd i:

·         geisio eglurhad gan Lywodraeth Cymru ynghylch pryd y bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi;

·         ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad a nodi tystion posibl i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor;

·         ysgrifennu at y deisebwyr a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gofyn iddynt gyflwyno tystiolaeth;

·         gwahodd Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru i roi tystiolaeth lafar; a

·         nodi awdurdodau lleol sy’n dangos arfer da yn y maes hwn, a’u gwahodd i roi tystiolaeth lafar.

3.15

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, yn gofyn iddo roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganfyddiadau’r ymgynghoriad a sut y bydd y rhain yn effeithio ar weithredu rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd.

 

 

3.16

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth am y ddeiseb, a chytunodd i:

·         ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am eglurhad o sut y mae’n bwriadu dwyn mater teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai yn ei flaen a’r amserlen ar gyfer gwneud hynny; a

·         chomisiynu papur ymchwil ar sut yr ymdrinir â’r mater hwn ledled Ewrop.

 

10.00

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

Cytunwyd ar y cynnig.

10.00 - 10.15

5.

P-04-335 Sefydlu tîm criced cenedlaethol i Gymru: Materion allweddol

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb ynghylch sefydlu tîm criced cenedlaethol i Gymru a chytunodd ar gyfeiriad adroddiad.

10.15 - 10.30

6.

Derbynioldeb – materion nad ydynt wedi’u datganoli

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y broses o ganiatáu deisebau, a chytunodd i drefnu cyfarfod â’r Llywydd i drafod y broses hon ymhellach.

 

7.

Papurau i'w nodi

Ymatebion i’r ymgynghoriad ar P-04-410 Cofeb Barhaol i Weithwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y papurau eu nodi.

Trawsgrifiad