Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/02/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS, y Cadeirydd, a Hefin David AS

1.3        Etholwyd Vikki Howells AS yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4        Nododd y Cadeirydd dros dro fod y Cadeirydd wedi dechrau cyfnod o absenoldeb meddygol fel rhan o'i driniaeth ar gyfer canser, ac anfonodd ddymuniadau gorau'r Pwyllgor at Paul a'i deulu. Nodwyd y byddai'r Aelodau'n ethol Cadeirydd dros dro i gyflenwi dros gyfnod absenoldeb Paul ar ddiwedd y cyfarfod.

1.5        Datganodd Samuel Kurtz AS ei fod yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1  Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Peter Fox AS

Dogfennau ategol:

2.3

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr at Weinidog yr Economi a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.11

Papur tystiolaeth - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.14

Llythyr at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

2.15

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Angela Jones - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Amanda Squire - Cymdeithas Dietegwyr y DU

Eryl Powell - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ceriann Tunnah - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

 

(10.45-11.45)

4.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Elaine Hindal - Sefydliad Maetheg Prydain

Kelly Small - Cyngor Abertawe

Pauline Batty – Cyngor Sir Fynwy

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

 

(11.45-11.50)

5.

Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethaol Atodol.

 

6.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22

Cofnodion:

6.1 Etholwyd Darren Millar AS yn Gadeirydd dros dro yn ystod absenoldeb meddygol y Cadeirydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

(11.50)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Debyniwyd cynning i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.50-12.00)

8.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

(12.00-12.10)

9.

Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethaol Atodol.

 

(12.10-12.25)

10.

Papur Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ac fe’i derbyniwyd.

 

(12.25-12.35)

11.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru); Trefn y Broses Ystyried - Trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Gyfnod 2 o’r trafodion a chytunodd ar drefn y broses ystyried.