Cydsyniad deddfwriaethol: Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol

Cafodd Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 22 Medi 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil i wneud darpariaeth ynghylch troseddau economaidd a thryloywder corfforaethol; i wneud darpariaeth bellach ynghylch cwmnïau, partneriaethau cyfyngedig a mathau eraill o endid corfforaethol; ac i wneud darpariaeth ynghylch cofrestru endidau tramor.

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 (PDF 599KB). Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd o fewn cymhwysedd y Senedd.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Ionawr 2023

Ar 3 Ionawr 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 163 KB).

Cytunodd (PDF 44KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 9 Mawrth 2023.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 143KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 29 Tachwedd 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 2 Mawrth 2023 (PDF 49.2KB).

Ar 10 Ionawr 2023, cytunodd (PDF 44 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 9 Mawrth 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2022