Cydsyniad deddfwriaethol: Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol

Cafodd Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 22 Medi 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil i wneud darpariaeth ynghylch troseddau economaidd a thryloywder corfforaethol; i wneud darpariaeth bellach ynghylch cwmnïau, partneriaethau cyfyngedig a mathau eraill o endid corfforaethol; ac i wneud darpariaeth ynghylch cofrestru endidau tramor.

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd o fewn cymhwysedd y Senedd.

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Mehefin 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Mawrth 2023

Gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 161KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 9 Mawrth 2023.

Cytunodd (PDF 44.1KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 4 Mai 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 158KB) ar 4 Mai 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Ionawr 2023

Ar 3 Ionawr 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 163 KB).

Cytunodd (PDF 44KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 9 Mawrth 2023.

Ar 7 Mawrth 2023, cytunodd (PDF 45.9 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 30 Mawrth 2023.

Gosododd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (PDF 119KB) ar 8 Mawrth 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (PDF 180KB) ar 9 Mawrth 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 143KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 29 Tachwedd 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 2 Mawrth 2023 (PDF 49.2KB).

Ar 10 Ionawr 2023, cytunodd (PDF 44 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 9 Mawrth 2023.

Ar 7 Mawrth 2023, cytunodd (PDF 45.9 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 30 Mawrth 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (PDF 180KB) ar 9 Mawrth 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2022