Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Nid oedd dim ymddiheuriadau na dirprwyon.

Datganodd Sarah Murphy fuddiant fel aelod o Unite the Union a hefyd o Undeb Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol. Datganodd Sam Kurtz fuddiant fel cadeirydd ffermwyr ifanc Sir Benfro a chyfarwyddwr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru fel ymddiriedolaeth elusennol.

(09:30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

2.11

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.14

Llythyr gan Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SHELL, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.15

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

(09.30-10.45)

3.

Materion lletygarwch, manwerthu a thwristiaeth - Cynrychiolwyr busnes

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol, UK Hospitality Cymru

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

Suzy Davies, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Michael Bewick, Cadeirydd Fforwm Twristiaeth Gogledd Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

(11.00-11.45)

4.

Materion lletygarwch, manwerthu a thwristiaeth - undebau llafur a Sefydliad Bevan

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cyngres Undebau Llafur Cymru

Mark Turner, Cydgysylltydd Cymunedol, Uno’r Undeb Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

(12.00-12.45)

5.

Materion lletygarwch, manwerthu a thwristiaeth - y sector sgiliau

Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Colegau Cymru

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

5.2 Byddai Iestyn Davies o Golegau Cymru yn rhoi copi i’r Pwyllgor o’i adroddiad ymchwil “Gamwn, wy a sglodion mewn tafarn nos ar ôl nos”

(13.00-14.00)

6.

Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia

Sam Lowe, Cyfarwyddwr Masnach, Flint-Global

Emily Rees, Uwch-gymrawd yn y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Economi Wleidyddol Ryngwladol

Yr Athro Michael Gasiorek, Prifysgol Sussex

 

Cofnodion:

6.1. Cyfeiriodd Sam Kurtz eto at ei gysylltiadau â chlybiau ffermwyr ifanc Sir Benfro ac at y ffaith ei fod yn fab i  ffermwr cig eidion.  Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

(14.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig

(14.00-14.45)

8.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Trafodaeth gychwynnol ar Fframweithiau Cyffredin

 

 

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

8.2 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Fframweithiau Cyffredin a chytunwyd i roi blaenoriaeth i graffu ar y tri Fframwaith ar Gymorth Amaethyddol; Gwrteithiau; ac Iechyd a Lles Anifeiliaid, a chael papurau briffio technegol arnynt yn y cyfarfod dilynol.

8.3 Byddai'r Pwyllgor hefyd yn craffu ar y fframwaith Rheoli a Chefnogi Pysgodfeydd fel rhan o'i drafodaethau ar y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd.