Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cymwysterau Proffesiynol

Bil Cymwysterau Proffesiynol (y Bil) yn Tŷ'r Arglwyddi ar 12 Mai 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw gwneud darpariaeth yn ymwneud â’r hawl i ymarfer rhai proffesiynau, galwedigaethau a chrefftau; a dibenion cysylltiedig.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 152KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 17 Mehefin 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 30 Medi 2021. (PDF 43.6KB)

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ar 12 Awst 2021 yn ymwneud â’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. Ymatebodd y Gweinidog ar 10 Medi 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Cymwysterau Proffesiynol (PDF 272KB) ar 30 Medi 2021. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar 6 Hydref 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2021

Dogfennau