Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AS.

1.3        Croesawodd y Cadeirydd Sarah Murphy a diolchodd i Mike Hedges am ei waith ar y Pwyllgor.

 

(09.30-10.15)

2.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru

 

Carl Cooper, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Holiadur y gwrandawiad cyn penodi

Papur 2 – Ffurflen gais, CV a datganiad personol

Papur 3 – Briff Llywodraeth Cymru

Papur 4 – Gwybodaeth i ymgeiswyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Carl Cooper, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

 

 

 

 

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 7, 8, 9 a 10

Cofnodion:

 

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.15-10.30)

4.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: trafod y dystiolaeth

 

Papur 5 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

4.2 Nodwyd y bydd y Pwyllgor yn cytuno ar ei adroddiad drwy e-bost, cyn ei gyhoeddi ar 22 Medi 2022.

 

(10.30-11.45)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

 

Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol (Iechyd), Llywodraeth Cymru

Brendan Collins, Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

Chris Roberts, Cyd-Arweinydd Ymchwil Gymdeithasol – Iechyd, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru; Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd); Brendan Collins, Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru; a Chris Roberts, Cyd-Arweinydd Ymchwil Gymdeithasol (Iechyd), Llywodraeth Cymru.

 

(11.45)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch deiseb P-06-1161

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.2

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.3

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23 - Pwysau ar y GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.4

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau cyffredin dros dro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.5

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau cyffredin dros dro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.5 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

6.6

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.7

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.7 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

6.8

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Optometreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.9

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Optometreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.9 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

6.10

Llythyr gan y Cadeirydd at randdeiliaid ynghylch Gweithrediaeth y GIG i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.11

Ymateb i'r Cadeirydd gan randdeiliaid ynghylch Gweithrediaeth y GIG i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.11 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

6.12

Llythyr gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.13

Llythyr gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ynghylch ei adroddiad blynyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.13 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.14

Llythyr at y Farwnes Hallett ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.15

Llythyr at Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.15 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.16

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.16 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.17

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gwasanaethau endosgopi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.17 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.18

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gwasanaethau endosgopi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.18 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.19

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.19 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.20

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.20 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.21

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â Hepatitis C

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.21 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.22

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â Hepatitis C

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.22 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.23

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.23 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.24

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.24 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.25

Llythyr at Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.25 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.26

Llythyr gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.26 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.45-11.50)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.50-12.00)

8.

Blaenraglen waith

 

Papur 6 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

(12.00-12.05)

9.

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y nodyn drafft o’r drafodaeth â rhanddeiliaid ar 29 Mehefin 2022

 

Papur 7 – Ôl-groniad amseroedd aros: nodyn drafft trafodaeth rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y nodyn drafft.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor y dylid cyhoeddi'r nodyn ar y wefan

 

(12.05-12.15)

10.

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

 

Papur 8 – Ymateb Llywod8raeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ryddhau cleifion o’r ysbyty a’i effaith ar lif cleifion

Papur 9 – Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru