Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Chweched Senedd

Inquiry2

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnal gwaith ar effaith pandemig COVID-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar faterion o fewn ei gylch gwaith.

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y materion hyn ynghylch unrhyw beth y maent yn credu y dylai’r Pwyllgor fod yn ymwybodol ohono. Bydd yr ymgynghoriad ar agor am gyfnod amhenodol – nid oes dyddiad cau i ymateb i’r ymgynghoriad.

 

Bydd y Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn barhaus, a defnyddir y dystiolaeth i helpu llywio penderfyniadau ynghylch unrhyw feysydd y bydd angen cynnal gwaith manwl arnynt.

 

Dyma’r gwaith sydd wedi ei wneud hyd yma:

-         Ar 23 Medi 2021, cafodd y Pwyllgor ddiweddariad ynghylch y pandemig gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, y Prif Gynghorwr Gwyddonol ar Iechyd, a Chell Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru.

-         Ar 7 Hydref 2021, cynhaliodd y Pwyllgor drafodaeth breifat ag arbenigwyr academaidd ynghylch materion sy’n ymwneud â’r adferiad yn dilyn Covid-19.

Ar 13 Ionawr 2022, gofynnodd y Pwyllgor gwestiynau amserol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

*Dechreuodd y Chweched Senedd yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai 2021. Cynhaliwyd Ymchwiliad gyda chylch gorchwyl tebyg gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Pumed Senedd rhwng Mawrth 2020 ac Ebrill 2021

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/11/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau