Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/05/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

(13.30 - 14.30)

2.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd

Helen Rowley, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Olwen Spiller, Dirprwy Bennaeth Diogelu’r Amgylchedd, Llywodraeth Cymru

 

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda nifer o gwestiynau ychwanegol.

(14.30 – 14.35)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

3.1

SL(6)352 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Categorïau Cofrestru Ychwanegol) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

3.2

SL(6)353 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

(14.35 – 14.40)

4.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

4.1

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog.

4.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Iechyd Planhigion ac Amodau Ffytoiechydol (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw a Phlâu Planhigion) (Diwygio) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

(14.40 – 14.45)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

5.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip.

5.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog. 

5.5

Datganiadau mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Busnes a Masnach.

5.6

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Fframwaith Windsor y DU-UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Prif Weinidog.

(14.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(14.45 – 15.00)

7.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(15.00 – 15.15)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am ragor o wybodaeth ac i ystyried ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(15.15 – 15.30)

9.

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - y datblygiadau diweddaraf

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddatblygiadau diweddar mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a chytunodd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i ofyn am ragor o wybodaeth.