Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC.  O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Suzy Davies AC fuddiant mewn perthynas ag eitem 2.1.

 

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-33-10 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)470 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-33-19 - Papur 2 - Llythyr gan Gymdeithas y Landlordiaid Preswyl, 22 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Gymdeithas y Landlordiaid Preswyl.

 

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)471 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019

CLA(5)-33-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-33-19 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-33-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-33-19 - Papur 6 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 14 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

14.40-14.45

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cod asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-33-19 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 21 Tachwedd 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, a chytunodd i ofyn am wybodaeth bellach am y broses ar gyfer adolygu'r cod asesiad effaith reoleiddiol ar gyfer is-ddeddfwriaeth.

 

 

4.2

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

CLA(5)-33-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Mewn sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i ddiweddaru ei adroddiad ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) cyn ei osod gerbron y Cynulliad.

 

 

4.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru:

CLA(5)-33-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 27 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Cwnsler Cyffredinol. Mewn sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i ystyried y materion a godwyd wrth gwblhau ei waith ar yr ymchwiliad.

 

 

14.45

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

14.45-15.30

6.

Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: Cyfraith Gyhoeddus a Chyfiawnder Gweinyddol

Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor

 

CLA(5)-33-19 – Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Dr Sarah Nason ynghylch cyfiawnder gweinyddol yng Nghymru.

 

 

15.30

7.

Gweithdrefn ar gyfer craffu ar Filiau Cydgrynhoi

CLA(5)-33-19 – Papur 9 - Papur materion o bwys

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn dilyn y sesiwn a gynhaliwyd gyda’r Cwnsler Cyffredinol ar 18 Tachwedd ar ddyfodol cyfraith Cymru, cytunodd y Pwyllgor i godi nifer o faterion ychwanegol mewn llythyr pellach at y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gweithdrefn yn y dyfodol ar gyfer craffu ar Filiau Cydgrynhoi.