Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.45

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i benodi Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Oherwydd bod Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Carwyn Jones Dai Lloyd, ac etholwyd ef.

 

14.45

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC.

 

14.45-14.50

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-25-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)441 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.50-14.55

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)440 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-25-19 – Papur 3 – Gorchymyn (Saesneg yn unig)

CLA(5)-25-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd y bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

14.55-15.00

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(5)435 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 5 – Adroddiad diwygiedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad diwygiedig ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

15.00-15.05

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(5)151 - Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 6 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-25-19 – Papur 7 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

6.2

WS-30C(5)152 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-25-19 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-25-19 – Papur 9 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

15.05-15.10

7.

Papur(au) i'w nodi

7.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

7.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 11 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

7.3

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 12 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

7.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol

CLA(5)-25-19 – Papur 13 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

7.5

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-25-19 – Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

7.6

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-25-19 – Papur 15 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 18 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

15.10

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

15.10-15.15

9.

Blaenraglen waith

CLA(5)-25-19 – Papur 16 – Busnes yn y dyfodol

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod ei fusnes yn y dyfodol.