Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Carwyn Jones AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-11-19  – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)383 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2019

2.2

SL(5)397 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Diwygio) (Cymru) 2019

2.3

SL(5)400 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir Fynwy) 2019

2.4

SL(5)401 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Caerffili) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)384 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.3

SL(5)385 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.4

SL(5)388 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.6

SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 18 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.7

SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 21 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 22 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol pan fydd ymateb y Llywodraeth ar gael.

 

3.8

SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 24 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-11-19 – Papur 26Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - 20 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.9

SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 28 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 29 – Gorchymyn

CLA(5)-11-19 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth. Cytunodd y Pwyllgor i ddileu'r ail bwynt adrodd technegol. Bydd y Pwyllgor yn adrodd i'r Cynulliad i nodi gweddill y pwyntiau adrodd.

 

 

3.10

SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol pan fydd ymateb y Llywodraeth ar gael.

 

 

3.11

SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-11-19 – Papur 35 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

4.1

SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 36 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a drafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 37 – Adroddiad

CLA(5)-11-19 – Papur 38 - Ymateb y Llywodraeth (i dilyn)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor nad oedd ymateb y Llywodraeth ar gael eto, a chytunodd felly i'w ystyried eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

5.2

SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 39 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn unwaith eto ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.1

WS-30C(5)125 - Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 40 – Datganiad

CLA(5)-11-19 – Papur 41 – Sylwebaeth

CLA(5)-11-19 – Papur 42 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-10-19 – Papur 43 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weiniodog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

7.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd

CLA(5)-11-19 – Papur 44 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymuneadau at y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd.

 

7.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-11-19 - Papur 45 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit.

 

7.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ynghylch Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-11-19 – Papur 46 - Llythyr ga y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

 

13.30

8.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd y Grŵp Panel Arbenigol

 

CLA(5)-11-19 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Laura McAllister.

 

14.15

9.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Keith Bush QC

 

CLA(5)-11-19 – Papur 47 - Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

 

15.00

10.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Roger Awan-Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Roger Awan-Scully.

 

11.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

12.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.