Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. 

Cafwyd datganiad o fuddiant gan Dai Lloyd AC mewn perthynas ag Eitem 4.14.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-10-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)339 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Parthau Diogelwch) (Gweithdrefnau Gwneud Cais a Rheoli Mynediad) (Diwygio) (Cymru) 2019

2.2

SL(5)340 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Ffioedd) (Cymru) 2019

2.3

SL(5)347 - Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) (Diwygio) 2019

2.4

SL(5)361 - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

2.5

SL(5)387 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2019

2.6

SL(5)391 - Rheoliadau Pysgota Môr (Trwyddedau a Hysbysiadau) (Cymru) 2019

2.7

SL(5)371 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth ac Asesiadau Poblogaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

CLA(5)-10-19 – Papur 2 – Adroddiadau clir ac eithrio pwynt rhinweddau sengl o dan Reol Sefydlog 21.3 (wedi bod yn destun sifftio)

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)379 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)343 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Gweithdrefn Ymchwiliadau) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)344 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Amrywio Cydsyniadau) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ofyn am eglurhad pellach ynghylch ystyr ‘papur cenedlaethol’.

 

4.3

SL(5)345 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Ceisiadau am Gydsyniad) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ofyn am eglurhad pellach ynghylch ystyr ‘papur cenedlaethol’.

 

4.4

SL(5)348 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i ailadrodd, er bod y Pwyllgor yn nodi ymateb y Llywodraeth o ran defnyddio ‘fel a ganlyn’ yn y testun Cymraeg, bod y Pwyllgor o’r farn bod ‘fel petai’ yn glir ac yn enghraifft o iaith ‘bob dydd’.

 

4.5

SL(5)351 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 16 – Gorchymyn

CLA(5)-10-19 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.6

SL(5)354 - Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Newid Ardaloedd) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

4.7

SL(5)355 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 22 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 23 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

4.8

SL(5)357 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 24 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 25 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 26 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.9

SL(5)358 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 27 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 28 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 29 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.10

SL(5)359 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd

 

4.11

SL(5)360 - Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 35 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch ei pholisi ar ystyr cyn gynted â phosibl, fel y nodwyd yn ei hymateb i’r pwyntiau adrodd.

 

 

4.12

SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 36 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 37 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 38 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn. Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod nesaf.

 

4.13

SL(5)364 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 39 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 40 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 41 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.14

SL(5)372 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cynllun Esgeuluster Clinigol) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 45 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 46 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 47 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd

 

4.15

SL(5)373 Rheoliadau Cynhyrchion Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 48 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 49 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 50 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.16

SL(5)376 - Rheoliadau Cyllid Llywodraeth Leol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 54 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 55 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 56 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.17

SL(5)392 - Gorchymyn Trwyddedu Pysgota Môr (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 57 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 58 – Gorchymyn

CLA(5)-10-19 – Papur 59 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd

 

4.18

SL(5)335 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 60 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 61 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 62 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.19

SL(5)365 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 63 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 64 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 65 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.20

SL(5)366 - Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 66 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 67 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 68 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.21

SL(5)368 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 42 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 43 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 44 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.22

SL(5)367 - Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 69 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 70 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 71 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.23

SL(5)370 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 72 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 73 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 74 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.24

Sl(5)374 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 51 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 52 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 53 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.25

SL(5)375 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 75 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 76 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 77 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.26

SL(5)380 - Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 78 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 79 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 80 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried gweithredu gyda Llywodraeth Cymru wrth enwi pwerau mewn offerynnau.

 

4.27

SL(5)381 - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 81 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 82 – Rheoliadau

CLA(5)-10-19 – Papur 83 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

5.1

SL(5)341 - Rheoliadau Gweithfeydd Trydan (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Cymru) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 84 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.2

SL(5)346 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 85 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.3

SL(5)369 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 86 – Adroddiad

CLA(5)-10-19 – Papur 87 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 21 Chwefror 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.4

SL(5)377 - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 88 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.5

SL(5)378 - Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 89 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Prif Weinidog : Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd

CLA(5)-10-19 – Papur 90 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 11 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog a chytunodd i ymateb i rai pwyntiau mewn perthynas â rôl graffu’r Pwyllgor.

 

6.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd

CLA(5)-10-19 – Papur 91 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 14 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

6.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Offerynnau Statudol Cymru mewn perthynas ag ymadael â'r UE

CLA(5)-10-19 – Papur 92 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, 11 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

6.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit: Rheoliadau Rheoliad (EC) rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-10-19 – Papur 93 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, 8 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, a nododd y bydd y datganiad ysgrifenedig perthnasol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 

6.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol parthed: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-10-19 – Papur 94 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 11 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

6.6

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

CLA(5)-10-19 – Papur 95 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 8 Mawrth 2019 (+Atodiadau)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â’r Bil.

 

6.7

Llythyr gan y Llywydd: Cynhadledd y Llefaryddion

CLA(5)-10-19 - Papur 96 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd a chytunodd i ymateb.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-10-19 – Papur 97 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft a nododd y bydd yn cael ei gyhoeddi wythnos nesaf.