Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu nôl at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i rannu'r wybodaeth bellach a ddarparwyd gan y deisebydd a gofyn:

 

  • am ei barn yng ngoleuni'r ffaith ei bod yn ymddangos bod cyfyngiad yn ei le mewn rhai rhannau eraill o'r DU;
  • a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried adolygu addasrwydd y canllawiau presennol ac i ba raddau y mae ysgolion yng Nghymru yn eu dilyn; ac
  • a fydd yn ystyried opsiynau heblaw am ddeddfwriaeth ar gyfer gwireddu nodau'r ddeiseb.

 

2.2

P-05-803 Mae ein byd naturiol yn cael ei wenwyno gan blastigau untro...mae'n bryd cyflwyno treth!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ystyried y ddeiseb ymhellach yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar P-05-750 Ar gyfer eitemau untro: cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd a sicrhau y gellir compostio cynwysyddion bwyd cyflym a'r offer sy'n gysylltiedig â hwy, gyda'r bwriad o ystyried y ddwy ddeiseb gyda'i gilydd yn y dyfodol.

 

2.3

P-05-804 Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae!!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at  y canlynol:

 •  y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol i rannu pryderon y deisebwyr a gofyn:
  • pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddigonolrwydd camau a gymerwyd gan awdurdodau lleol i gyflawni'r dyletswyddau o dan Adran 11 y Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010;
  • pa gamau a gymerwyd i sicrhau bod lefel ddigonol o wariant yn cael ei wneud ar lefel leol ledled Cymru;
  • pa ystyriaeth a roddwyd i'r ddarpariaeth chwarae wrth ddatblygu strategaeth gordewdra Llywodraeth Cymru; a
 • y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i'w wneud yn ymwybodol o'r ddeiseb yng nghyd-destun ei ymchwiliad cyfredol i weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc.

 

 

 

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-05-736 Gwneud gwasanaethau iechyd meddwl yn fwy hygyrch

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau pellach gan y deisebydd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ddiweddar gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a gofynnodd am grynodeb o'r dystiolaeth a dderbyniwyd hyd yma, cyn ystyried pa gamau pellach i'w cymryd. 

 

 

3.2

P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn a yw Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan bellach wedi cysylltu â Vertex i ofyn iddo gyflwyno'i dystiolaeth a gofyn am ddiweddariad pan dderbynnir unrhyw ymateb; a

·         Vertex, i ofyn i'r cwmni am wybodaeth ynghylch trafodaethau y mae wedi'u cynnal â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â sicrhau bod Orkambi ar gael i gleifion Cymru.

 

 

3.3

P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ofyn am ragor o fanylion am yr ystyriaeth barhaus ynghylch materion yn ymwneud â Hawliau Dynol, CCUHP a gwahaniaethu, a gofyn a all hi ddarparu amserlen fwy manwl ar gyfer darparu ymateb o sylwedd i'r Pwyllgor.

 

 

3.4

P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ofyn am ragor o fanylion am yr ystyriaeth barhaus ynghylch materion yn ymwneud â Hawliau Dynol, CCUHP a gwahaniaethu, a gofyn a all hi ddarparu amserlen fwy manwl ar gyfer darparu ymateb o sylwedd i'r Pwyllgor.

 

 

3.5

P-05-788 Cael gwared ar agwedd orfodol Bagloriaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at CBAC i holi am ei asesiad o'r ymarfer mewn perthynas ag enillion cerdyn crafu ac, yn arbennig, a yw hwn yn dasg briodol ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4; ac

·         aros am gyhoeddi adolygiad Cymwysterau Cymru o'r Dystysgrif Her Sgiliau.

 

 

3.6

P-05-789 Adolygu cymorth i geiswyr lloches sy'n ymgymryd ag addysg bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf yng ngoleuni'r awgrym bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ystyried y meini prawf cymhwysedd ar gyfer LCA, yn dilyn cyfarfod diweddar rhwng Arweinydd y Tŷ a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.

 

 

3.7

P-05-724 Hawliau i Ofal Iechyd Sylfaenol yn y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a chytunodd i aros am farn y deisebwyr ac ystyried y ddeiseb eto yn dilyn y gwaith y mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ei wneud ar Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Sector Iechyd). 

 

 

3.8

Deiseb P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau gyda Tata Steel ynghylch pecyn o gefnogaeth mewn cysylltiad â'r gweithfeydd pŵer yn y gwaith dur.

 

3.9

P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan–Y Fenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor nifer o eitemau o ohebiaeth a gafwyd ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         gael copi o astudiaeth Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) a gomisiynwyd yn 2015; a

·         llunio crynodeb byr o'r dystiolaeth a dderbyniwyd ar y ddeiseb hyd yn hyn.

 

3.10

P-05-701 Gwelliannau i Ddiogelwch y Ffordd ar Hyd Cefnffordd yr A487 Rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, i Gynnwys Mannau Pasio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y safleoedd sy'n cael eu datblygu yn y maes hwn yn dilyn cam cyntaf y rhaglen Mannau Cyfyng, ac am ei farn mewn perthynas â'r strategaeth nwyddau newydd a rennir gan y deisebydd.

 

3.11

P-05-721 Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor eisoes i grwpio'r ddeiseb hon i'w thrafod gyda P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Dre Taliesin: Angen Brys am Fesurau Effeithiol i Arafu Traffig a P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth. 

 

Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd ar gyfer P-05-767 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn a fyddai'n ystyried datblygu rhaglen Adolygiad Terfyn Cyflymder a sicrhau ei fod ar gael yn gyhoeddus, er mwyn ymateb i bryderon am ddiffyg natur agored gyda'r broses. 

 

 

3.12

P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Dre Taliesin: Angen Brys am Fesurau Effeithiol i Arafu Traffig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor eisoes i grwpio'r ddeiseb hon i'w thrafod gyda P-05-721 Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes a P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth. 

 

Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn a fydd yn ystyried datblygu rhaglen Adolygiad Terfyn Cyflymder a sicrhau ei fod ar gael yn gyhoeddus, er mwyn ymateb i bryderon am ddiffyg natur agored y broses. 

 

 

3.13

P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor eisoes i grwpio'r ddeiseb hon i'w thrafod gyda P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Dre Taliesin: Angen Brys am Fesurau Effeithiol i Arafu Traffig a P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Tre-Taliesin: Angen Brys am Fesurau Camymddwyn Cyflymdra Effeithiol. 

 

Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd ar gyfer P-05-767 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn a fyddai'n ystyried datblygu rhaglen Adolygiad Terfyn Cyflymder a sicrhau ei fod ar gael yn gyhoeddus, er mwyn ymateb i bryderon am ddiffyg natur agored gyda'r broses. 

 

 

3.14

P-05-770 Ailagor gorsaf Drenau Crymlyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 • Trafododd y Pwyllgor sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ofyn a yw mewn sefyllfa i roi diweddariad ar y broses asesu mewn perthynas â'r achos dros orsaf newydd yn Crymlin, ac i gael gwybodaeth bellach am yr amser tebygol ar gyfer y gwaith hwn.

 

 

3.15

P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a chytunodd i aros am farn y deisebydd ac, ar yr adeg honno, ystyried ysgrifennu at y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

 

 

3.16

P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ ac Openreach ynghyd â sylwadau ychwanegol gan y deisebydd a chytunodd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa ddiweddaraf gan y deisebydd cyn ystyried y ddeiseb eto, o gofio nad yw ar hyn o bryd yn glir a yw Llangenny wedi cael ei gysylltu â band eang cyflym iawn yn seiliedig ar y wybodaeth a dderbyniwyd.

 

 

3.17

P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Arweinydd y Tŷ i ofyn pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i ariannu cefnogaeth benodol i ddynion sy'n dioddef trais yn y cartref, ac a fu cyfleoedd cyn hynny i sefydliadau wneud cais am gyllid.

 

4.

Papur i’w nodi

4.1

P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-X ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Fforwm Pobl Hŷn De Meirionnydd a gohebiaeth dyddiedig Chwefror 2017 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chytunodd i ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd i ofyn:

 • pam mae'n ymddangos nad yw'r oriau agor ar gyfer yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Coffa Tywyn wedi cael eu hymestyn yn ystod haf 2017 er gwaethaf yr ymrwymiad i wneud hynny; a
 • pam nad yw Fforwm Pobl Hŷn De Meirionnydd wedi cael ymateb gan y Bwrdd Iechyd i nifer o geisiadau am wybodaeth.

 

 

(10.00 - 10.30)

5.

Sesiwn dystiolaeth - P-05-750 Ar gyfer eitemau untro: cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd a sicrhau y gellir compostio cynwysyddion bwyd cyflym a'r offer sy'n gysylltiedig â hwy.

·         Gill Bell, Deisebydd, Pennaeth Cadwraeth Cymru, Cymdeithas Cadwraeth Morol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gill Bell, Pennaeth Cadwraeth Cymru, Cymdeithas Cadwraeth Forol.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar P-05-750 Ar gyfer eitemau untro: cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd a sicrhau y gellir compostio cynwysyddion bwyd cyflym a'r offer sy'n gysylltiedig â hwy a chytunodd i:

 • ysgrifennu at Ysgrifennydd yr Amgylchedd i ofyn pryd y bydd astudiaeth ymchwil cyfrifoldeb y Cynhyrchydd Estynedig yn cael ei chyhoeddi ac iddi hysbysu'r Pwyllgor unwaith y bydd ar gael; ac
 • anfon manylion y ddeiseb at Gadeirydd y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a gofyn a yw'r Pwyllgor yn bwriadu gwneud unrhyw waith ar faterion sy'n ymwneud â phlastigau untro.