Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

(Amser Dangosol 13.30)

 

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Y Prif Weinidog

Jeff Godfrey, Llywodraeth Cymru

Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Swyddfa Cwnsleriaid Deddfwriaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-09-15 – Papur 1Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA(4)-09-15 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-09-15 – Papur Briffio Atodiad A

CLA(4)-09-15Trawsgrifiad Drafft, 16 Mawrth 2015

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-09-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA497 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

3.2

CLA499 - Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

3.3

CLA500 - Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'i gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'i gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

3.4

CLA501 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

3.5

CLA502 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Dyfrffyrdd) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 4 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

3.6

CLA504 - Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'i gwnaed ar: 9 Mawrth 2015; Fe'i gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1Ebrill 2015

 

 

3.7

CLA505 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 7 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1Ebrill 2015

 

3.8

CLA510 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 7 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

3.9

CLA511 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 9 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

 

3.10

CLA513 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: 13 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 16 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

 

3.11

CLA506 - Rheoliadau Digartrefedd (Gweithdrefn Adolygu) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

 

3.12

CLA507 - Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

 

3.13

CLA509 - Rheoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

CLA508 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 3Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 5Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.2

CLA498 - Rheoliadau Rheoli Gwastraff (Ymdrin ag Eiddo a Atafaelwyd) (Cymru a Lloegr) 2015

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 6Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 8Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.3

CLA503 - The Surface Waters and Water Resources (Miscellaneous Revocations) Regulations 2015

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 3 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

CLA(4)-09-15 – Papur 9Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 11 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.4

CLA496 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol. Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: Dyddiad heb ei nodi

 

CLA(4)-09-15 – Papur 12Adroddiad

CLA(4)-09-15 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(4)-09-15 – Papur 14Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

5.1

Papur cwmpasu

CLA(4)-09-15 – Papur 15Papur Cwmpasu: Pwerau at Bwrpas: tuag at Setliad Datganoli sy’n Para i Gymru

 

5.2

Blaenraglen waith

CLA(4)-09-15 – Papur 16 – Blaenraglen Waith