Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Abigail Phillips 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

9.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins. Nid oedd neb yn dirprwyo ar ei rhan.

 

9.30-9.40

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-333 Rhoi diwedd ar esgeuluso a gadael ceffylau a merlod drwy orfodi deddfwriaeth ar ddefnyddio microsglodion.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

aros am ymateb y Gweinidog i’r llythyr gan y Cadeirydd; a

gohirio’r broses o drafod y mater hwn tan ar ôl i’r galwad am dystiolaeth ddod i ben ar 18 Tachwedd.

 

2.2

P-04-334 Uned Arennol Newydd yn Ysbyty Tywysog Siarl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Cwm Taf; Cyngor Iechyd Cymunedol Cwm Taf; a Sefydliad Aren Cymru i geisio eu barn am y ddeiseb hon.

 

2.3

P-04-335 Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r broses o drafod y mater hwn tan ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ar 18 Tachwedd.

 

2.4

P-04-336 Papur Cymraeg dyddiol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Gweinidog.

2.5

P-04-337 Tenovus: Eli haul am ddim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

ysgrifennu at Gomisiynydd Plant Cymru am y mater hwn; a

chyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

2.6

P-04-338 Deiseb ynghylch ymdrech Severn Trent Water i werthu Ystâd Llyn Efyrnwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyhoeddodd Joyce Watson ei bod yn aelod o’r RSPB.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

ysgrifennu at y deisebwyr yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am eu cyfarfod â Severn Trent Water;

ysgrifennu at y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i ofyn am fanylion cylch gorchwyl y grŵp gorchwyl a gorffen a gaiff ei sefydlu i edrych ar brosesau gwerthu o’r fath.

ysgrifennu at Severn Trent Water i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd a gynhaliwyd â’r gymuned leol.

ysgrifennu at y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i geisio ei farn am y broses o werthu a gofyn sut y mae’n bwriadu monitor materion amgylcheddol a allai godi o ganlyniad i werthu’r ystâd; ac

ysgrifennu at y Gweinidog Busnes a Menter i ofyn am ei barn am y broses o werthu a gofyn sut y mae’n bwriadu monitor materion economaidd a allai godi o ganlyniad i werthu’r ystâd.

 

9.40-10.20

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-321 Gwasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng de-orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ystyried y ohebiaeth ddiweddaraf gan y deisebwr yn ei gyfarfod nesaf.

 

3.2

P-03-220 Gostyngwch y terfyn cyflymder ar yr A40 ger y Fenni

Dogfennau ategol:

3.3

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

aros am gasgliadau adolygiad y Gweinidog o derfynau cyflymder ar gefnffyrdd; ac

anfon ymateb y Gweinidog at y deisebwyr a rhoi gwybod iddynt y bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at eu deiseb ar ôl clywed casgliadau'r adolygiad.

 

3.4

P-03-205 Cadwch Farchnad Da Byw y Fenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

ohirio’r broses o drafod y ddeiseb hon tan bod ymgynghoriad y Gweinidog ar ddiddymu darpariaethau perthnasol Deddfau Gwella’r Fenni 1854-1871 wedi dod i ben; ac

anfon yr holl dystiolaeth y bydd y Pwyllgor yn ei chael ar y ddeiseb hon at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn unol â chais gan y deisebwr.

 

3.5

P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ddod yn ôl at y ddeiseb hon, yn ogystal â deiseb P-04-319, yn ei gyfarfod nesaf.

 

3.6

P-03-156 Dal anadl wrth gysgu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn iddi roi sicrwydd y bydd arian digonol yn cael ei glustnodi ar gyfer safonau gofynnol grŵp cynghori'r gwasanaethau cenedlaethol ar anadlu yn y cylch cyllideb sydd i ddod, a rhoi gwybod i’r deisebwr am y cam hwnnw; a

chau’r ddeiseb, o ystyried y lefelau o gydymffurfio a nodwyd gan y Gweinidog.

 

 

3.7

P-03-260 Yr Ymgyrch dros Ffurfafen Dywyll

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

nodi barn y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau ynghylch yr angen am olau digonol a chanllawiau’r Gweinidog i awdurdodau lleol ynghylch lleihau llygredd golau; a

chau'r ddeiseb.

 

3.8

P-03-305 Llyfrgelloedd Ysgol Statudol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

3.9

P-03-263 Rhestru Parc y Strade

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i baratoi adroddiad byr, gan ddod a gwahanol agweddau ar y ddeiseb ynghyd.

 

3.10

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y deisebwyr, gan gynnwys yr ohebiaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth er mwyn gofyn iddynt sut yr hoffent symud ymlaen.

 

3.11

P-03-308 Achub Theatr Gwent

Dogfennau ategol:

3.12

P-03-311 Theatr Spectacle

Dogfennau ategol:

3.13

P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ganlyniad adolygiad y Gweinidog o brofiadau pobl ifanc o’r theatr.

 

3.14

P-04-328 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau: Cynigion i foderneiddio gwasanaethau gwylwyr y glannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dywedodd Joyce Watson ei bod wedi lobio i gadw Canolfan Cydgysylltu Achub ar y Môr Aberdaugleddau ar agor.

 

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y deisebwyr i roi tystiolaeth lafar.

3.15

P-03-262 Academi Heddwch Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi galwad am dystiolaeth ar y mater hwn.

10.20-11.00

4.

Tystiolaeth lafar ar P-03-288 Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol - Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Ty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn i’r deisebwyr am eu hymateb i gyhoeddiad y Gweinidog ar Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol, a’u hannog i ymgysylltu â’r gwaith o ddatblygu’r fframwaith hwnnw.

 

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

Trawsgrifiad