Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod y Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(9.00 - 9.30)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-569 Rhowch y Gorau i Gynnal y Profion Cenedlaethol ar gyfer Plant Ysgolion Cynradd,

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.2

P-04-570 Argaeledd Anghyfartal o Ran Triniaethau Nad Ydynt Wedi’u Harfarnu’n Genedlaethol Gan GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

2.3

P-04-571 Trin Anemia Dinistriol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.4

P-04-572 Grantiau ar gyfer Gwrthsefyll Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon i ofyn am ei farn am y ddeiseb.

 

2.5

P-04-573 Galwad ar Lywodraeth Cymru i Ymchwilio i’r System Lesddaliadau Preswyl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y canlynol i geisio eu barn:

 

·         Y Gweinidog Tai ac Adfywio a

·         Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ynghylch sawl un o awdurdodau lleol Cymru sydd yn yr un sefyllfa ag Abertawe.

 

 

2.6

P-04-574 Gwasanaethau Bws ym Mhorth Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am ei barn am y ddeiseb.

 

2.7

P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn am y ddeiseb; ac at

·         y deisebwyr i'w hysbysu am amserlen y Bil Cynllunio (Cymru).

 

2.8

P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

·         Comisiynydd Plant Cymru, a

·         Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

i geisio eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.9

P-04-577 Adfer Cyllid i’r Prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Cyllid a'r Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.10

P-04-578 Gwaith Gostegu Sŵn ar yr M4, i’r Gorllewin o Gyffordd 32

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am ei barn am y ddeiseb.

 

(9.30 - 11.00)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-541Cefnogaeth i'r Mentrau Iaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Prif Weinidog am ei ymateb i sylwadau'r deisebwyr.

 

 

 

3.2

P-04-548 Ailgyflwyno dosbarthiadau Cymraeg ym Mhrifysgol Rennes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Addysg Uwch Cymru i weld a fyddai modd iddo gefnogi darpariaeth yn Rennes.

 

3.3

P-04-480 Mynd i'r afael â Safon Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ystyried trefnu sesiwn dystiolaeth lafar gyda'r deisebydd, yn dibynnu ar yr ymateb gan y Gweinidog ynghylch P-04-529 Ombwdsmon Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer Cymru.

 

3.4

P-04-529 Ombwdsmon Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i geisio barn y Gweinidog am ohebiaeth y deisebwyr. Yn dilyn ymateb y Gweinidog, cytunodd y Pwyllgor y byddai'n ystyried trefnu sesiwn dystiolaeth lafar gyda deisebwyr P-04-480 Mynd i’r afael â Safon Tai Myfyrwyr yn y Sector Preifat.

 

3.5

P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i holi am farn y Gweinidog am ohebiaeth y deisebydd.

 

 

3.6

P-04-399 Arferion Lladd Anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog unwaith y bydd adroddiad y Pwyllgor Lles Anifeiliaid Fferm i Lywodraeth Cymru yn dod i law ac wedi ei ystyried.

 

3.7

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog unwaith y bydd adroddiad y Pwyllgor Lles Anifeiliaid Fferm i Lywodraeth Cymru yn dod i law ac wedi ei ystyried.

 

3.8

P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog newydd am ei ymateb i sylwadau pellach y deisebwyr.

 

3.9

Gwella Gwasanaethau Niwrogyhyrol Arbenigol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am y cynnydd o ran penodi olynydd i Dr Andrew Goodall fel Cadeirydd Rhwydwaith Niwrogyhyrol Cymru ac am y cynnydd o ran y materion eraill a nodwyd gan y deisebwyr; ac

·         yn gofyn am ymatebion gan y Byrddau Iechyd nad ydynt wedi ymateb i lythyr gwreiddiol y Pwyllgor.

 

3.10

P-04-545 Gweithdrefnau Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ddangos ymateb y bwrdd iechyd lleol i'r Gweinidog, yn dilyn ei gais am hynny (gan gynnwys y wybodaeth am y cynllun rhithwir ar gyfer cleifion mewnol), a

·         cheisio barn y deisebwyr am yr ymatebion a gafwyd.

 

3.11

P-04-543 Dim cynnydd mewn ffioedd dysgu prifysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog roi gwybod i'r Pwyllgor am ganlyniad adolygiad Syr Ian Diamond; a

·         gofyn i'r Tîm Clercio geisio sefydlu cyswllt i weithredu fel prif ddeisebydd ac wrth wneud hynny gofyn am eu barn am ymateb y Gweinidog.

 

3.12

P-04-540 Stopio rhagfarn ar sail rhyw mewn cam-drin domestig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a mynegodd rhywfaint o bryder ynghylch rhai datganiadau yn llythyr y deisebwr.  Cytunodd y Pwyllgor i:

 

·         aros am ymateb llawn y deisebydd ac i ystyried yr holl bapurau mewn cyfarfod yn y dyfodol;

·         ceisio barn Cymorth i Ferched Cymru ar ohebiaeth y deisebydd; ac

·         yng ngoleuni'r ymatebion, gwneud penderfyniad ynghylch cau'r ddeiseb.

 

Cyn cau'r cyfarfod, atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar 23 Medi 2014.

 

Trawsgrifiad